Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 21/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-10

Wykreślenie w trybie art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wpisu w ewidencji działalności...
gospodarczej spółki cywilnej, gdy osoby fizyczne wykonujące do dnia 31 grudnia 2000 r. działalność gospodarczą jako wspólnicy takiej spółki nie dostosowały formy wykonywanej...

OPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-24

w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale...
do ewidencji działalności gospodarczej po rozpoznaniu w dniu 24 września 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium...

FPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-17

ten obowiązany był i jest uiszczać podatek od nieruchomości według stawek określonych dla budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, na podstawie art. 5 ust...
i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a podatkiem zadeklarowanym i uiszczonym przez Szpital, obliczonym według stawek właściwych dla gruntów i budynków...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

1. W stanie prawnym obowiązującym w latach 1997-1999 wynajęcie lokalu przez szkołę wyższą przedsiębiorcy, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej...
przez szkołę wyższą podmiotowi gospodarczemu na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest wydzieloną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 23 ust...

FPK 8/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-07-28

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotowany w znacznej części przez budżet państwa oraz prowadzący dodatkowo odpłatną działalność gospodarczą na zasadzie samofinansowania...
i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w metrach kwadratowych?, podjął następującą uchwałę: Przedstawione Naczelnemu Sądowi...

FPK 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-06

spółdzielni mieszkaniowej są budynkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ oraz czy grunty zabudowane tymi obiektami służą prowadzonej działalności gospodarczej?, podjął następującą uchwałę: Prezydent Miasta...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

przez niego działalności gospodarczej, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r...
przez inny podmiot działalności gospodarczej jest wydzieloną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym...

FPK 11/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-11-12

działalności usługowej, o jakiej była mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Naczelny Sąd...
i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...

FPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-17

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, właściwe dla budynków oraz gruntów, związanych z działalnością gospodarczą?, podjął...
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uzyskują środki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej. Z art. 54 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach...

VI SA 21/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-28

Budynki i grunty podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą mogą być uznane za obiekty wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 12 stycznia...
nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:, Czy do budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2...
1   Następne >   +2   +5   10