Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 3173/12 - Postanowienie NSA z 2015-01-22

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...
jako 'u.p.d.o.f.', oraz wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 8 622 zł z tytułu dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, według zasad z art. 30c...

II SA/Po 322/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-13

'A', wskazując na przepis art. 84c ust. 1 - 3 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), wniósł pismem...
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym przepis art. 79 powołanej powyżej ustawy. W konsekwencji, czynności kontrolne mogłyby zostać podjęte po upływie...

II FSK 1454/18 - Postanowienie NSA z 2020-08-31

, że zachowanie skarżącej spełniało przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej i w konsekwencji zakwalifikowanie przychodów skarżącej ze sprzedaży działek gruntu...
jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i tym samym orzeczenie, iż jest ona zobowiązana do zapłaty za ten okres podatku w kwocie 11.371 zł oraz odsetek...

III SA/Lu 148/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-01

nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać...
', 'być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności' należy odnosić do działalności gospodarczej jako takiej, prowadzonej przez dany podmiot...

II SA/Łd 2482/01 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-01-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej spółki cywilnej A p o s t...
oraz art.88e ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo o działalności gospodarczej/Dz.U. nr 101 poz.1178 z późn. zm./ postanowił wykreślić z ewidencji działalności...

II GW 4/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-11

To na burmistrzu jako organie ewidencyjnym, a nie na naczelniku urzędu skarbowego, ciąży obowiązek rozpoznania wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Naczelny...
zawieszenia działalności gospodarczej postanawia: wskazać Burmistrza Mrągowa jako organ właściwy do rozpoznania wniosku W. S. z dnia 14 grudnia 2004 r. w przedmiocie...

I SA/Wr 286/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-06

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 44 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku...
z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną, w celu ustalenia czy istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę...

I SA/Bk 641/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-10-25

wydatków dotyczących nieodpłatnego wstępu do Muzeum w jednym dniu tygodnia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o muzeach za związane z działalnością gospodarczą, braku...
działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje nabycia towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, jak i do działalności świadczonej...

I SA/Po 775/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-03

również nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wartościowe przedmioty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Skarżąca w [...] uzyskała dochód...
w wysokości [...] z tytułu renty inwalidzkiej. Skarżący podali, że działalność gospodarcza wnioskodawcy opiera się obecnie na wynajmie części pomieszczeń...

II SA/Rz 617/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

2007 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M., E. W. na zgłoszenie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej...
J. M. i E. W. na zgłoszenie z dnia 29 września 2000 roku w przedmiocie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej dokonanym w dniu 9 sierpnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100