Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

III SA 2861/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

1. Działalność notariuszy stanowi zarobkową działalność usługową, prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły, i mieści się w pojęciu 'działalności gospodarczej...
', zdefiniowanym w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./., 2. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokali...

II SA 26-28/95 - Wyrok NSA z 1996-02-28

o działalności gospodarczej działalność w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, może zawierać słowo 'adwokaci'. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
Andrzeja W., Ireneusza Z. i Ignacego S. na decyzję Wojewody (...) z dnia 5 listopada 1994 r. w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej...

FSK 1368/04 - Wyrok NSA z 2005-01-20

19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej - Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ nie oznacza, iż świadczenie przez niego usług nie jest prowadzeniem działalności...
gospodarczej., Radca prawny czy adwokat prowadzący kancelarię prowadzą swoją działalność w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i stały, na własny rachunek...

II SA 1586/98 - Wyrok NSA z 1999-01-19

podejmowania takiej działalności /zarobkowe - niezarobkowe, gospodarcze albo niegospodarcze/., 2. Wpis warunkowy na listę doradców podatkowych na podstawie art. 84 ust. 1 w zw...
. z art. 85 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym nie jest zależny od spełnienia wymagań dotyczących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...

II SA 2667/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./., Przepisy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze /Dz.U. nr 16 poz...
Wojewody M. z dnia 7 kwietnia 2000 r. (...) w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - oddala skargę. Decyzją z 22 lutego 2000 r., wydaną na podstawie...

III SA 2894/00 - Wyrok NSA z 2001-10-02

1. Skreślenie przez ustawodawcę art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ nie oznacza, że świadczenie pomocy...
prawnej /obsługi prawnej/ nie jest działalnością gospodarczą, oznacza natomiast, że do tej działalności nie mają zastosowania przepisy ogólne tej ustawy, dotyczące...

V SA 854/92 - Wyrok NSA z 1992-11-12

1. Pełnomocnikiem procesowym strony, będącej podmiotem gospodarczym, w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącym sprawy z zakresu działalności...
r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, jedynie adwokat lub radca prawny., 2. Zasada ochrony praw nabytych, wyprowadzana w naszym systemie prawnym...

VI SA/Wa 454/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-14

. przez skarżącego oraz [...] w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą [...] spółka cywilna;, - zaświadczenie z dnia [...] sierpnia 1993 r. o wpisie do ewidencji...
działalności gospodarczej spółki '[...] spółka cywilna, określające datę rozpoczęcia działalności gospodarczej na dzień [...] września 1993 r.;, - zaświadczenie...

II SA 1592/93 - Wyrok NSA z 1994-12-19

Prowadzenie przez adwokata działalności gospodarczej na podstawie art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...
- przepisy ustawy o działalności gospodarczej. W tego rodzaju sytuacjach zezwolenie organów samorządu adwokackiego na prowadzenie przez adwokata działalności gospodarczej...

OPS 11/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-09

lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./ i art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...
również art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, regulujący - między innymi - zastępstwo procesowe podmiotów...
1   Następne >   +2   +5   +10   57