Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 717/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-18

jako gruntów zajętych na działalność gospodarczą., Po przeprowadzaniu postępowania podatkowego, Wójt Gminy uznał, że lasy oraz grunty rolne, na których usytuowane...
są napowietrzne linie energetyczne, są gruntami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłu przez E. S.A. energii elektrycznej, a tym samym grunty...

I SA/Go 671/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-12

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłu przez E. Sp. z o.o. energii elektrycznej, a tym samym grunty te podlegają opodatkowaniu najwyższymi stawkami...
gospodarczej. Termin 'zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej' nie jest bliżej określony ani w ustawie o podatku leśnym, ani też w ustawie o podatkach...

I FSK 2039/08 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Szóstej Dyrektywy:, ''Podatnikiem' jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą, określoną...
w ust. 2, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.', 3. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Szóstej Dyrektywy:, 'Działalność gospodarcza, określona w ust. 1 obejmuje...

III SA/Wa 603/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

UE, w sytuacji gdy spółka B prowadzi działalność gospodarczą wykorzystując infrastrukturę spółki A, stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art...
spółki B z siedzibą w innym Państwie Członkowskim UE, w sytuacji gdy spółka B prowadzi działalność gospodarczą wykorzystując infrastrukturę spółki A, stałym miejscem...

III SA/Wa 786/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-29

tych jednak nie wykorzystywał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zostały zabudowane, ani też nie były przedmiotem umowy najmu, dzierżawy czy umowy leasingu...
z tytułu sprzedaży tych gruntów. W jego ocenie, ponieważ grunty nie były wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą...

I SA/Kr 589/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-28

wnioskodawców, prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem było wynajmowanie maszyn i narzędzi budowlanych, także z obsługą. W ramach działalności...
nabył on szereg składników majątku, przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej. Były to między innymi grunty, budynki, budowle, samochody, maszyny i urządzenia...

I FSK 2134/08 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności., 'Działalność gospodarcza' obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców...
, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie...

I SA/Łd 1140/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-12

się on uznaniu za dostawę towarów sprzedaży dokonanej przez podmiot, który za zgodą innej osoby, w celu zatajenia własnej działalności gospodarczej, posłużył się firmą tej osoby? b...
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności., 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów...

I SA/Po 1502/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-30

Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia., W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik osiąga przychody z tytułu wytwarzania energii elektrycznej w źródle energii...
odnawialnej - mała elektrownia wodna. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje tzw. podatkiem ryczałtowym wg stawki 5,5 %., Wskutek nowelizacji ustawy z dnia 10...

I SA/Gd 249/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-11

świadczących usługi sportowe na rzecz skarżącej nie jest działalnością gospodarczą, w sytuacji, gdy zachowanie zawodników wypełnia wszystkie cechy prowadzenia działalności...
gospodarczej,, - art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe uznanie, że świadczenie usług sportowych przez zawodników nie jest działalnością...
1   Następne >   +2   +5   +10   100