Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

V SA/Wa 1800/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

są wspólnikami spółki cywilnej. Zarząd W wyjaśnił, że każdy ze wspólników jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, stad ich ofertę traktuje się jak ofertę...
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzało działalność wykonawcy o profilu objętym zamówieniem. Zdaniem Zarządu W taki wymóg...

I SA/Sz 302/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

prowadzenia działalności gospodarczej skarżąca mogła podnosić już po otrzymaniu od koncesjodawcy zawiadomienia informującego, iż wolę zawarcia umowy wyraziło pięciu kandydatów...
za nieuprawniony, gdyż Dyrektywa jak i jej transpozycje nie mogą w żaden sposób ograniczać prowadzenia działalności gospodarczej, a przepis art. 16 ust. 2 pkt 1 u.z.z.w....

V SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

pieniężnej na Spółkę z tytułu udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy R. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma [...] w W. na dostawę kruszywa...
pieniężną w wysokości [...] zł tytułem udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy R. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma [...] na dostawę kruszywa...

III SA/Wa 1190/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-04

aktualnego wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 90 dni przed terminem składania ofert...
w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie uległy zmianie., Komisja uznała więc, że obwiniony naruszył zasadę odrzucania ofert nie odpowiadających...

V SA/Wa 879/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

, a także inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej (art. 7 statutu Spółki z [...] maja 1993 r.), a więc w celu...
, a także inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej. Słusznie zatem organ uznał, że cele te służą zaspokajaniu potrzeb...

V SA/Wa 882/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

je interpretować szeroko. Zgodnie z wykładnią językową działalnością sprowadzającą się do zaspokajania potrzeb powszechnych będzie każdy rodzaj aktywności gospodarczej...
krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej (art. 7 statutu Spółki z [...] maja 1993 r.), a więc w celu zaspokajania potrzeb powszechnych...

II GSK 1001/09 - Wyrok NSA z 2010-12-07

, polegające na błędnym przyjęciu, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wydobycia węgla kamiennego ma obowiązek stosować przepisy ustawy Prawo...
zamówień publicznych w sytuacji, gdy obowiązek taki narusza swobodę działalności gospodarczej i traktatową swobodę przepływu towarów i usług na wspólnym rynku...

II GSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-28

działalności gospodarczej w Polsce; 2) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) dalej...
prowadzenia działalności gospodarczej, a przepisy Unii Europejskiej gwarantują m.in. swobodę przepływu kapitału i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej...

V SA/Wa 102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

w pierwszej kolejności brać pod uwagę konstytucyjną zasadę swobody działalności gospodarczej. Kontrolujący pominął powyższą wskazówkę interpretacyjną podobnie jak fakt...
swobody działalności gospodarczej muszą wynikać z ustawy i jako wyjątki od zasady konstytucyjnej powinny być interpretowane ściśle,, • niezrozumiałym jest w jaki...

II GSK 635/09 - Wyrok NSA z 2010-06-11

jest też pełnych ustaleń organu na okoliczność potrzeby natychmiastowego wykonania zamówienia, celem kontynuowania działalności gospodarczej bez ponoszenia straty związanej...
zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Skarżąca świadoma była realiów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a więc założonego planu wydobycia i zawartych...
1   Następne >   +2   +5   10