Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol

I SA/Rz 639/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

działalności gospodarczej?, - jaka była wartość linii kablowych położonych w kanalizacjach kablowych na dzień 1 stycznia 2008r.?, W wezwaniu pouczono Spółkę...
, w piśmie z dnia 6 lutego 2009r. Spółka oświadczyła, iż działka o nr ewidencyjnym 258/1 jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast budynek położony...

I OSK 1384/15 - Wyrok NSA z 2015-10-27

wskutek podjęcia przez nią właściwych działań. Nie budzi wątpliwości, że skarżąca spółka jako pracodawca powinna tak zorganizować prowadzenie działalności gospodarczej...
, aby zapewnić środki finansowe na wypłatę należności pracowniczych. Skarżąca spółka nie zapewniła jednak należytej organizacji w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej...

II SA/Rz 1009/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-28

wykonania zaskarżonej decyzji. Wskazał, że wysokość kary może spowodować trudne do odwrócenia skutki dla prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej...
skutki dla prowadzonej przez nią działalności gospodarczej; ma ono charakter ogólnikowy, i nie wskazuje na żadne konkretne zagrożenie, nie zostało też poparte...

II SO/Kr 20/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-11-23

niejawnym sprawy z wniosku A. K. o wymierzenie grzywny P. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'P' w K. za nieprzekazanie skargi postanawia: 1. wymierzyć P. S...
sierpnia 2022 r. A. K. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o wymierzenie P. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'P' w K. grzywny...

II SO/Wa 23/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-21

niejawnym sprawy z wniosku P. D, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.T.-H. [...] o wymierzenie Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce...
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych, 2) zasądzić na rzecz P. D., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.T.-H...

II SO/Kr 11/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-16

)., Przedszkole niepubliczne prowadzone jest w ramach działalności gospodarczej, jest więc podmiotem prawa gospodarczego, a nie administracyjnego, nie ma możliwości wydania...
na gminy, powiaty oraz województwa. Osoby fizyczne i prawne mogą prowadzić przedszkola, jednakże w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Skarżący sam w piśmie...

II SO/Ke 21/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-02-29

J.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'Usługi Transportowe J.R.' o ukaranie Głównego Inspektora Transportu Drogowego grzywną postanawia wymierzyć Głównemu...
. R., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 'Usługi Transportowe J. R.' w W., wniósł o ukaranie Głównego Inspektora Transportu Drogowego grzywną w trybie art. 55 § 1...

II SO/Ke 20/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-29

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'Usługi Transportowe J.R.' o ukaranie Głównego Inspektora Transportu Drogowego grzywną postanawia wymierzyć Głównemu...
w Kielcach J. R., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 'Usługi Transportowe J. R.' w W., wniósł o ukaranie Głównego Inspektora Transportu Drogowego grzywną w trybie art...

II SO/Wa 18/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-19

administracji, ani innym podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia...
, zaś przedmiotem działalności Spółki jest: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność związana z organizacją targów i wystaw...

III OZ 581/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-15

o ogłoszeniu upadłości dłużnika M. K. - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz pisma syndyka masy upadłości zawiadamiającego o ogłoszeniu upadłości osoby...
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej M. K. obejmującej likwidację majątku upadłej i wzywające wszystkich wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności...
1   Następne >   +2   +5   11