Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol

I FSK 1474/08 - Wyrok NSA z 2008-10-22

definiuje jako podatnika każdą osobę fizyczną, prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą...
, przy czym wynikające z definicji zawartej w art.15 ust. 2 pojęcie działalności gospodarczej ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy. Wyrażenie 'wszelka działalność...

II FSK 2111/17 - Wyrok NSA z 2019-11-26

gospodarczą. Wynika to z konieczności ustalenia prawidłowej stawki podatku (podwyższonej jako związanej z działalnością gospodarczą, czy też stawki jak za budynki pozostałe...
: brak ustalenia: 1) związku między statusem posiadacza nieruchomości, a zaliczeniem jej do nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, 2) wpływu stanu...

II FSK 2065/13 - Wyrok NSA z 2015-09-25

przez stowarzyszenia na prowadzenie statutowej działalności w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z wyjątkiem zajętych na powadzenie działalności gospodarczej...
oraz budowli:, a) we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych, działających w formie jednostek budżetowych, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej...

II FSK 849/07 - Wyrok NSA z 2008-09-19

dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - organ podatkowy nie naruszał prawa, tj. art. 12 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
korzystania przez skarżącego z autobusów, służących celom prowadzonej przez niego działalności gospodarczej została już przesądzona prawomocnym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu...

II SO/Go 6/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-15

znajdują się obecnie ich pomieszczenia gospodarcze, bowiem jest to dobry punkt na prowadzenie działalności gospodarczej., Wnioskodawcy załączyli do wniosku kopię umowy...
przeznaczona na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz kopię postanowienia Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Izbie Architektów...

II FSK 697/06 - Wyrok NSA z 2007-06-01

zeznanie podatkowe /PIT-33/ o osiągniętych w 1998 r. dochodach. Wykazali w nim dochody z działalności gospodarczej w prowadzonej wspólnie spółce cywilnej 'M.'. Małżonkowie...
uzyskali z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych dochód w wysokości 924.536,43 zł /przychód 1.631.767.41 - koszty 707.230,98/, tj. w kwocie...

I GSK 1020/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

działalność gospodarczą jako 'A.', na trzy decyzje Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] grudnia 2008 r.: nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2003 r...
prowadzeniu przez niego sprzedaży oleju opałowego 'pod szyldem' działalności gospodarczej żony, z wyłączeniem jej wpływu na działalność w Ł., doprowadziło do błędów w rozumowaniu...

I GSK 1021/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Ke 37/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. oddalił skargi B.F., prowadzącej działalność gospodarczą...
przez niego sprzedaży oleju opałowego 'pod szyldem' działalności gospodarczej żony, z wyłączeniem jej wpływu na działalność w Ł., doprowadziło do błędów w rozumowaniu, jakoby...

II FSK 904/06 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

, że w sprawach ze skarg K. i I.L. na decyzje organów podatkowych (...) wydał poświadczające nieprawdę zarządzenia, tj. iż K. i I. L. prowadzą działalność gospodarczą PWHU K...
jest stosunek pokrewieństwa, przyjaźni, dłuższej znajomości, zależności służbowej, gospodarczej, społecznej, itp.)., Podkreślenia wymaga, iż okoliczność mogąca wywołać...

II GZ 86/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-15

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Janusz Zajda po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18