Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 2089/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...
faktycznym i prawnym., W dniu 8 grudnia 2016r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił Skarżącej koncesji nr [...] na wykonywanie działalności gospodarczej...

VIII SA/Wa 264/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-10

Policji w R.;, - informacje o przebiegu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, przekazane z Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miejskiego...
nadawcy., Nadto organ wskazał, że skarżący dokonał wpisu do rejestru działalności gospodarczej, lecz nie dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej, do czego...

VI SA/Wa 1844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

ust. 2 ustawy o licencji stanowi, iż osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana...
do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej. Tymczasem, w myśl art. 33 ust. 2...

II GSK 811/20 - Wyrok NSA z 2022-04-28

i Administracji z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 1...
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2018 r., w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia...

II GSK 2881/16 - Wyrok NSA z 2018-09-13

do ruchu pojazdów bez faktycznego przeprowadzenia badań technicznych tych pojazdów, stanowi rażące naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej...
prowadzenia stacji kontroli pojazdów., Stwierdzenie przez uprawniony organ, że skarżący rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia...

VI SA/Wa 76/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-15

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) oraz dyplom uzyskania tytułu magistra w zakresie informatyki gospodarczej., Decyzją...
czynności w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie mogło zostać potraktowane za spełniające wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Minister Finansów...

III SA/Po 153/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

. działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, której skutkiem było skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia...
roku (nr [...]). Organ odwoławczy w całości uchylił decyzję z dnia [...] marca 2019 roku (nr [...]) oraz orzekł o zakazie wykonywania przez skarżącego działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 2199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

działalności gospodarczej objętej wpisem oddala skargę Zaskarżoną decyzją z [...] czerwca 2013 r. Minister Sportu i Turystyki utrzymał w mocy decyzję Marszałka Województwa...
, iż złożył on oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym tj. w zaświadczeniu o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej brak zapisu przedmiotu działalności...

II GSK 365/10 - Wyrok NSA z 2011-03-09

) do Sądu., W akcie skarżący jest oskarżony o to, że prowadząc własną działalność gospodarczą pod nazwą A. O. O. i M 'Z.' obiecał pełniącemu funkcję Dyrektora Naczelnego...
działalności gospodarczej. Z tego tytułu nie nastąpi natomiast na tym etapie cofnięcie koncesji, a więc zagrożenie dla firmy są iluzoryczne., W skardze na powyższą decyzję...

II GSK 366/10 - Wyrok NSA z 2011-03-09

(o czyn z art. 229 § 1 k.k.) do Sądu., W akcie skarżący jest oskarżony o to, że prowadząc własną działalność gospodarczą pod nazwą A. O. O. i M. 'Z.' obiecał pełniącemu...
od bezpośredniego prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Z tego tytułu nie nastąpi natomiast na tym etapie cofnięcie koncesji, a więc zagrożenie dla firmy są iluzoryczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   51