Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1801/12 - Wyrok NSA z 2014-01-31

. wniosek A.B., D.B., K.B., M.B., S.M., E.M. i A.K. o wszczęcie na podstawie art. 61 § 1 kpa, postępowania w przedmiocie likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej...
przez osobę fizyczną, ze względu na negatywne oddziaływanie na środowisko. Wnioskodawcy podali, że B.C. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [..] z siedzibą w S. Zakład...

VI SA/Wa 1893/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

, przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot, dokonujący przywozu gazu ziemnego, jeżeli liczba ich odbiorców...
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotów, dokonujących przywozu gazu ziemnego. Zdaniem organu skarżąca nie rozpoczęła działalności...

II OSK 1250/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

, iż działalność gospodarcza przy ul. [...] była prowadzona już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a z dokumentów przedstawionych przez R. G. o oraz jego żonę E. G. wynika...
z punktem serwisowym i naprawy pojazdów, a okoliczność tę potwierdzają wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, zeznania świadków oraz faktury wystawione...

VI SA/Wa 2903/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

naruszenia przez organ art. 11 ust. 9 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) organ podkreślił, iż w obecnie...
obowiązującej ustawie o radiofonii i telewizji brak jest odesłania do art. 11 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, również sam art. 11 ustawy nie stanowi wprost...

II SA/Bd 659/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-15

. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Artystyczna Z. w W., L. K. - P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą C. 'K. ' w C. , M. Z. prowadzącego działalność...
). Zarządzenie nie zawiera uzasadnienia., Pismem z dnia [...] 2016r. (wpływ do organu [...].2016r.) M. Z., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja [...] w [...], L. K.-P...

VI SA/Wa 548/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

. w miejscu prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej, tj. w siedzibie P. S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w O., przeprowadzono kontrolę, zgodności wykonywania...
, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie ograniczają organów inspekcji transportu drogowego do prowadzenia kontroli wyłącznie w siedzibie...

II FSK 1771/08 - Wyrok NSA z 2010-04-07

informację o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej dwóch z trzech wspólników 'G.'., Decyzją z dnia 8 sierpnia 2007 r. organ pierwszej instancji umorzył...
on przekształceniu. Skarżący jako osoba fizyczna kontynuuje bowiem działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas w formie spółki cywilnej., Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby...

VI SA/Wa 458/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm. - zwanej dalej: 'u.s.d.g.') - poprzez uznanie, iż O.E. T. nie stanowi odrębnej od P. S.A. jednostki...
ponadto, iż zgodnie z definicją oddziału zawartą w art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią...

II GSK 1671/14 - Wyrok NSA z 2016-02-24

gospodarczej polegającej na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych przed uzyskaniem przez nią przymiotu ostateczności delegalizuje działalność strony skarżącej...
i akcesoryjnego do niego postępowania o zmianę akt weryfikacyjnych., Należy zatem wskazać, iż uzyskanie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie urządzania...

IV SA/Po 435/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-08

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej postanawia odrzucić skargę UZASADNIENIE., W dniu...
[...] marca 2010r. skarżący M. R. wystąpił do Starosty Powiatowego w S.z wnioskiem o przyznanie jemu jako osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100