Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Po 1388/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-28

., nr [...], nabyły wprost spadek po zmarłym w dniu 28 października 2012 r. W. M.. W skład spadku wchodziły: grunty, budynki i budowle związane z działalnością gospodarczą budynki...
mieszkalne, grunty pozostałe oraz grunty rolne. W dniu 29 października 2012 r. K. M. zarejestrowała działalność gospodarczą pod nazwą: X. K. M. z siedzibą w [...], ul...

II FSK 732/07 - Wyrok NSA z 2008-07-22

należało zakwalifikować jako pozarolniczą działalność gospodarczą wskazaną w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...
. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa poprzez błędne ustalenie, że podatnik prowadził działalność gospodarczą, podczas gdy w toku...

III SA/Wa 1320/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

za zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia w specjalnej strefie...
ekonomicznej'., Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Skarżąca zamierza podjąć działalność gospodarczą na terenie [...] specjalnej strefy ekonomicznej...

I SA/Łd 964/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-09

dotyczących dochodów w 2012 r. z prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych dowodów dotyczących ich sytuacji finansowej, w tym dotyczących posiadanych kredytów...
ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą stosowane winny być zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej., Odmawiając udzielenia wnioskowanej ulgi Prezydent...

I SA/Kr 518/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-09

pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. pełnomocnik kwestionował przyjęty sposób wykładni tego przepisu, a w szczególności użytego w nim zwrotu 'w wykonaniu działalności gospodarczej...
'. Poprzez zbycie w ramach działalności gospodarczej organ kontroli postrzega jedynie zbycie w ramach realizacji przedmiotu działalności gospodarczej, podczas gdy w ocenie...

I SA/Bk 512/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-24

podatku od nieruchomości za 2019 r. oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2019 r. Pan M. D. (dalej również jako: 'skarżący') prowadzący działalność gospodarczą...
przez co nie może otrzymać zamówionego towaru. Budynek na działce [...] nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast podatek...

I SA/Bd 288/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-16

postępowania restrukturyzacyjnego była likwidacja działalności gospodarczej., Pismem z dnia 28 stycznia 2004r. K. B. złożył odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji...
, w którym wniósł o przywrócenie restrukturyzacji. Wskazał, iż przystępując do likwidacji działalności gospodarczej informował się w urzędzie skarbowym czy może tak uczynić...

I SA/Ol 551/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-08-28

modernizacji służących do prowadzenia działalności gospodarczej obiektów z własnych środków, w związku z odrzuceniem jej wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach...
kompetentnej kadry i brakiem płatności ze strony klientów., W toku postępowania strona do protokołu o stanie majątkowym podała, że prowadzi działalność gospodarczą pod firmą...

I SA/Op 822/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-07

się z uszczupleniem majątku trwałego, a sprzedaż obiektu, w którym skarżąca prowadzi działalność gospodarczą może spowodować brak możliwości dalszego jej prowadzenia...
z działalności gospodarczej - 72.290 zł,, - 31.12.2011 r. osiągnęła zysk ze sprzedaży - 1.810 zł (przy przychodach netto ze sprzedaży - 546.990 zł i kosztach z działalności...

I SA/Bk 514/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-24

raty podatku od nieruchomości za 2020 r. oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2020 r. Pan M. D. (dalej również jako: 'skarżący') prowadzący działalność gospodarczą...
., Organ odwoławczy wskazał, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H 'R.', której przedmiotem jest sprzedaż hurtowa i detaliczna zboża, nieprzetworzonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100