Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

II GSK 2757/15 - Wyrok NSA z 2017-07-12

pozarolniczej działalności gospodarczej od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. Działalność ta została przez skarżącego zawieszona na okres od 1 lipca 2013 r. do 30...
. do 30 czerwca 2013 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Prezes NFZ decyzją z [...] czerwca 2014 r. utrzymał w mocy decyzję I instancji. Wskazał...

VI SA/Wa 1944/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

. podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia [...] stycznia 1999 r. do nadal., W uzasadnieniu swojego...
lub ubezpieczeniem społecznym rolników, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów...

II GSK 1237/14 - Wyrok NSA z 2015-07-03

ubezpieczeniem zdrowotnym [...] z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r. Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego...
pozarolniczej działalności gospodarczej nie dokonał zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego., Według organu odwoławczego zatrudnienie skarżącego...

VI SA/Wa 1650/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej na podstawie wpisu nr [...] do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta...
[...];, • w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r...

II GSK 815/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

. została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej., Organ ustalił, że z pisma Urzędu Miasta i Gminy w B. z dnia [...] stycznia 2012...
r. wynika, że skarżąca figurowała w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewidencyjnym [...] z datą rozpoczęcia działalności od dnia [...] sierpnia 1998 r...

II GSK 43/12 - Wyrok NSA z 2013-04-09

. z tytułu prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej., W dniu 24 stycznia 2011 r. Z. P. złożył w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu...
Zdrowia oświadczenie, zgodnie z którym działalność gospodarczą w postaci świadczenia usług gastronomicznych prowadził sezonowo, w okresie letnim, na parkingu przydrożnym...

II GSK 140/06 - Wyrok NSA z 2006-10-10

powadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej oraz orzekł, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy...
ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, decyzją z dnia 10 marca 2005 r., stwierdził obowiązek objęcia skarżącego ubezpieczeniem zdrowotnym...

II GSK 2053/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

skarżąca nie wykazała wystąpienia przesłanek uzasadniających ustanie obowiązku ubezpieczenia. Jak ustalono, skarżąca posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
prowadzonej przez Prezydenta Miasta K. pod numerem [...], począwszy od dnia 11 [...] 2001 r., ze wskazaniem daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 2679/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-13

2014 r. stwierdzającej, że Pan J. R. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach...
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego przez Pana J. R. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Rozpatrując ww. wniosek dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 1912/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

działalności gospodarczej oddala skargę Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej Prezes NFZ) zaskarżoną decyzją z [...] maja 2013 r. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora...
[...] OW NFZ o rozważenie objęcia skarżącego ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 24 lipca 2005 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100