Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

1. W stanie prawnym obowiązującym w latach 1997-1999 wynajęcie lokalu przez szkołę wyższą przedsiębiorcy, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej...
przez szkołę wyższą podmiotowi gospodarczemu na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest wydzieloną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 23 ust...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

przez niego działalności gospodarczej, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r...
przez inny podmiot działalności gospodarczej jest wydzieloną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym...

SA/Rz 338/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-24

, gdy mamy do czynienia z wydzieloną działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy...
powierzchnie przeznaczone były pod prowadzenie działalności gospodarczej. Organ I instancji powołał się na motywy rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Naczelnego Sądu...

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

o szkolnictwie wyższym, organ podatkowy podkreślił, iż w myśl tego wyłączenia zwolnieniu od podatków nie podlega działalność gospodarcza szkoły wyższej inna niż wymieniona w art. 23...
ust. 2 pkt 1 tejże ustawy i że należy do niej działalność polegająca na wynajmie lokali osobom trzecim na prowadzenie w niej działalności gospodarczej, co oznacza...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.). a tym samym nie dotyczy...
. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Podkreślono nadto, że żądane informacje nie dotyczą działalności gospodarczej Uniwersytetu...

IV SA/Wr 80/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-15

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc z tym dniem utracił pracę zarobkową. W związku z tym zasiłek chorobowy wypłacony w 2014 r. należało uznać...
) u.ś.r., lecz w czasie jej trwania. Za utratę zatrudnienia w zakresie działalności gospodarczej należy traktować - zgodnie z art. 3 pkt 23 lit. f) u.ś.r....

II SA/Wa 366/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

skarżącego pobiera emeryturę (uprzednio - od 2005 r. otrzymywał świadczenie rentowe)., Od [...] sierpnia 2016 r. skarżący prowadzi własną działalność gospodarczą...
z prowadzonej działalności gospodarczej nie jest podstawą przyznania częściowego umorzenia kredytu studenckiego. Skarżący nie spełnia przesłanek uzasadniających korzystanie...

II SA/Rz 376/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-27

z opłatami za studia, jednak było to spowodowane koniecznością zawieszenia przez nią działalności gospodarczej, która stanowiła główne źródło jej utrzymania oraz wstrzymaniem...
akademicki) w wysokość 0 zł i określająca dochód z działalności gospodarczej za 2019 r. w wysokości 0 zł., Z decyzji Dyrektora Administracji Skarbowej wynika, że Skarżąca...

III SA/Kr 623/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-03

i na ubezpieczenie społeczne 4 965,61 zł oraz dochód z tytułu działalności gospodarczej 17 770,40 zł - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w działalności...
gospodarczej, zgodnie z zapisem § 7 ust. 12 lit. a; dochód matki z zasiłków chorobowych 3 880,00 zł wypłaconych za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej...

III SA/Gd 712/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-20

działalność gospodarczą we wrześniu 2015 r. oraz za okres od września do końca grudnia uzyskała dochód w wysokości 3.173,80 zł, a po uwzględnieniu odliczenia na ubezpieczenie...
zdrowotne kwotę 2.692,60 zł. Ze względu na brak dokumentacji o założeniu działalności gospodarczej oraz potwierdzenia uzyskania dochodu z US oraz z ZUS, została poproszona...
1   Następne >   +2   +5   +10   17