Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X

II SA/Sz 638/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

podatkowych przysługują wierzycielom; wierzycielami są odpowiednio gmina, powiat, N F OŚ i G W., Z akt sprawy wynika, iż odwołujący się prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą...
i art.142., Przepisy te stanowią, iż działalność wykonywana z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych podlega opłacie...

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

do Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w G., Józef P. wnosił - w związku z pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 115 na terenie...
nowo wznoszonych obiektów, to znaczy także budynków gospodarczych, handlowych i przemysłowych /hut i fabryk/. , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

VI SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

na środowisko (art. 26 ust. 3). Ponadto w projekcie zagospodarowania złoża znajdzie się m.in. określenie przewidywanego sposobu rekultywacji gruntów po działalności...
na terenie Gminy [...] i [...] spowoduje dla skarżących i pozostałych pominiętych stron całkowity zastój gospodarczy i zaprzestanie rozwoju rolnictwa i budownictwa. Sprawa...