Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 961/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

wynikającego z załączenia do tego podania zaświadczenia wydanego przez psychologa w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej., Należy tutaj wyjaśnić, że brak...
złożyła dopiero w skardze, ale wojewódzki sąd administracyjny nie był właściwy do jego rozpatrzenia, ponieważ sąd ten sprawuje jedynie kontrolę działalności administracji...

OSK 178/04 - Wyrok NSA z 2004-04-23

tytułu magistra wystawiła uczelnia w K. Działalność Regionalnego Centrum, polegająca na prowadzeniu uzupełniających studiów magisterskich, narusza przepisy ustawy z dnia...
działalność MAZP została podjęta z naruszeniem przepisów i jest nielegalna. W zakresie uznawalności wykształcenia w stosunkach Polski i Ukrainy obowiązuje Konwencja...

I SA/Wa 1583/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-17

ich zawierania, to znaczy ponad 30 lat temu. Z uwagi na inne uwarunkowania polityczno-ustrojowe i gospodarcze, kształtujące system szkolnictwa wyższego w ówczesnych państwach...
wyższe mają prawo działać wyłącznie w granicach dopuszczonych tą ustawą, co oznacza, że przed dniem 15 stycznia 2001 r. działalność taka nie mogła mieć miejsca. Artykuły 15...

I SA/Wa 1591/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-16

oraz Porozumienie z dnia 10 maja 1974 r. zawarte zostały ponad 30 lat temu, w innych warunkach polityczno-ustrojowych i gospodarczych, kształtujących system szkolnictwa wyższego...
). Szkoły wyższe mają prawo działać wyłącznie w granicach dopuszczonych tą ustawą, co oznacza, że przed 15 stycznia 2001 r. działalność taka nie mogła mieć miejsca. Art. 15...

I SA/Wa 1615/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-10

został przez uczelnię posiadającą IV stopień akredytacji, lecz prowadzącą działalność poza terytorium U. bez koniecznego zezwolenia ze strony właściwych organów...
skarżącego, wobec zebrania w sprawie dokumentów i informacji dotyczących ogólnych kwestii związanych z A. w K. i jej działalnością przy braku dowodów dotyczących wyłącznie...

I OSK 2774/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

karalne ścigane są z urzędu i każdy, w szczególności instytucje państwowe jak CK - które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego...
, koniecznym do oceny legalności i poprawności działalności CK (art. 1 p.p.s.a.) i w efekcie czego błędnie przyjęła wadliwy stan faktyczny;, 13. art. 2, 7-9, 32 ust. 1, 83...

II SA/Wa 2128/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-09

książka [...]. Większość skromnego dorobku publikacyjnego pochodzi z okresu przed uzyskaniem przez kandydata stopnia doktora i została wydana przez [...]., Działalność...
gospodarczego., W odpowiedzi na skargę Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wniosła o jej oddalenie., W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazała, że skarga...

II SA/Wa 985/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

się z dostarczoną dokumentacją, w tym Autoreferatem: 'Osiągnięcia naukowe w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry oraz działalności popularyzującej naukę dr...
działalności administracji publicznej., W myśl art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną...

OSK 118/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Rzeczypospolitej Polskiej. To zaś oznacza, zdaniem Prokuratora Krajowego, że działalność przedmiotowej Akademii prowadzona w Warszawie w jednostce o nazwie: Centrum Kształcenia...
laty w innych warunkach polityczno-ustrojowych i gospodarczych, kształtujących system szkolnictwa wyższego w państwach jej sygnatariuszy, rzeczywiście nie może pozostać...

OSK 181/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Rzeczypospolitej Polskiej. To zaś oznacza, zdaniem Prokuratora Krajowego, że działalność przedmiotowej Akademii prowadzona w Warszawie w jednostce o nazwie: Centrum...
., a więc przed ponad trzydziestu laty w innych warunkach polityczno-ustrojowych i gospodarczych, kształtujących system szkolnictwa wyższego w państwach jej sygnatariuszy...
1   Następne >   2