Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Łd 1072/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-01

o charakterze użytkowym a teren wokół zagospodarowany jest w sposób umożliwiający prowadzenie różnorakiej działalności gospodarczej. Strona wyjaśniła, iż dotychczas na działce...
działalność gospodarczą można prowadzić bez zaplecza parkingowego, podwórka, niewątpliwie również nieruchomość po podziale utraci wartość handlową. Podniosła nadto, iż uchwała...

IV SA/Wa 1860/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-28

nieruchomościami., 3. Nie można podzielić stanowiska skargi, że w sposób wadliwy zaskarżona uchwała umożliwia prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej...
nie wyłącza również dopuszczalności uczestniczenia w przedmiotowej procedurze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami., 4. Nie znajduje...

II SA/Rz 445/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-28

on działalność gospodarczą nie ma dostępu do drogi publicznej, stąd cały transport odbywa się po działkach nr 861/1 i 861/2 stanowiących ich własność, (na co jak podali...
położnej w sąsiedztwie działki na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, zagrażająca jego dobru osobistemu lub majątkowemu ma interes prawny - w rozumieniu art. 29...

II SA/Rz 473/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-20

do skarżących wezwaniu zapytano o rodzaj prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i ilość zatrudnianych pracowników. Odpowiedzi na powyższe nie udzielono. Strony...

II SA/Gl 199/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-10

ich sytuację. Zmniejszy ono bowiem kwotę otrzymywanych dopłat bezpośrednich i ograniczy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej., Skarga została wniesiona...
, iż skarżąca w zamian za 6 rozproszonych działek otrzymała 2 położone bliżej zabudowań gospodarczych co świadczy o spełnieniu celu scalenia. Natomiast słupy energetyczne...

II SA/Rz 958/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-06-04

lokalizacji, położoną w stosunku do poprzedniej o kilkanaście metrów, co stoi na przeszkodzie prowadzeniu zamierzonej przez nią działalności gospodarczej i jest sprzeczne z celem...
bezpodstawnie przesuniętej w stosunku do pierwotnej działki siedliskowej, na której znajduje się dom mieszkalny i budynek gospodarczy mimo, że przed scaleniem stanowiła...

II OSK 3195/14 - Wyrok NSA z 2016-09-29

na przeszkodzie prowadzeniu zamierzonej przez nią działalności gospodarczej i jest sprzeczne z celem scalenia., W odpowiedzi na skargi Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
, na której znajduje się dom mieszkalny i budynek gospodarczy mimo, że przed scaleniem stanowiła jedną całości., W kolejnej skardze złożonej imieniem H. L...

II SA/Gl 913/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

na obiekty związane z działalnością gospodarczą. Zauważono, że upłynął termin do stwierdzenia nieważności uchwały (art. 94 u.s.g.)., W piśmie z dnia 28 lipca 2022 r...
przemysłowych '[...]'., Kontrolą działalności organów administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne objęte są między innymi - zgodnie z art. 3 § 2 pkt 6 ustawy...

II SA/Rz 1596/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-23

w przypadku jej uchylenia przez organ odwoławczy i wydanie nowej decyzji w I instancji byłaby niemożliwa do zrealizowania w tym samym roku gospodarczym. Taki stan rzeczy mógłby...
spowodować duże straty gospodarcze uczestników scalenia, które wynikają z zachwiania przez rolników cyklu nawożenia pól, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do istotnego...

II SA/Rz 1743/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-30

w danym roku gospodarczym niemożliwe do zrealizowania. Taki stan rzeczy mógłby spowodować straty gospodarcze uczestników scalenia, wynikające z zachowania cyklu nawożenia...
odwołujących, w tym przez A. O., który wskazał, że nie wyraża zgody na przebieg drogi gminnej przez jego posesję oraz na rozbiórkę budynku gospodarczego, a ponadto, że nie składał...
1   Następne >   +2   +5   9