Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

II SA/Lu 586/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-30

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda nie zarzuca już Zarządowi Województwa naruszenia art. 48 ust. 2...

VI SA/Wa 300/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo...
prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z przytoczonym przepisem...

IV SA/Gl 1133/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-15

- w tym również prowadzących działalność gospodarczą), 2) Ustalanie wymiaru podatków w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (osób fizycznych...
- w tym również prowadzących działalność gospodarczą) poprzez prowadzenie postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji, 3) Obsługa podatników w zakresie podatku...

IV SA/Po 6/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-13

, obowiązanym, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., do udostępnienia informacji publicznej związanej z działalnością orzeczniczą takiej komisji, jest jej przewodniczący...
na rzecz dostępu. Ograniczenia w realizacji prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne mogą nastąpić...

OSK 974/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego /Dz.U. nr 100 poz. 1080/ art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych otrzymał...
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego /Dz.U. nr 100 poz. 1080/ ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami...

K 15/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-29

ustanawiać w ramach przysługującej mu ogólnej swobody do 'stanowienia prawa odpowiadającego założonym celom społeczno-gospodarczym' /orzeczenie z dnia 7 grudnia 1993 r., K 7/93...
zasady równości, tak jak zostało ono wyrażone w art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r. /Dz.U. 1977 nr 38 poz...