Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

SA/Sz 1622/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-02-13

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem uregulowane jest w ustawie z dnia 20 czerwca 1997...
przez starostę /art. 102/. Skoro działalność gospodarcza zgłoszona przez skarżącego wymaga zezwolenia na podstawie odrębnej ustawy, to zasadnie odmówiono jej wpisu do ewidencji...

III SA/Lu 922/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...
w mocy decyzję z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...], którą Starosta [...] zakazał wykonywania przez [...] w [...] działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka...

I OSK 756/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., E. M. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe E. M. z siedzibą w R., ul...
, którzy uzyskali je przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku -Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)., Organ...

II SA/Ol 309/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-09

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz skreślenia prowadzącego ośrodek z rejestru...
decyzją z dnia '[...]' zakazał B. B. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz skreślił B. B., prowadzącego ośrodek...

II SA/Sz 128/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-05

. [...]'., Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie organ pierwszej instancji wskazał, że przedsiębiorstwo występujące jako jednoosobowa działalność gospodarcza - podlegające...
wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - nie posiada osobowości prawnej i jako takie nie ma zdolności do czynności prawnych. Zdolność...

II SA/Go 46/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-31

(Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) w związku z art. 71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155...
działalności gospodarczej. Przedsiębiorca podkreślił, iż nałożona na niego przez organ kara jest nieadekwatna do zarzucanego mu czynu i zamyka działalność gospodarczą w czasie...

VI SA/Wa 1950/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-18

kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] czerwca 2007 r. E. M. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P. z siedzibą ul. P. [...], [...] R. (dalej jako: skarżąca...
lipca 2004 roku -Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) zachowują je nadal., Organ wskazał, że stacja kontroli...

II SA/Bk 797/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-13

. rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej ponieważ został skazany za przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przestępstwo przeciwko...
dokumentom. Zachodziła zatem podstawa do wydania decyzji, o treści wskazanej powyżej, zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 i pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

III SA/Łd 415/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zakazania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka...
w [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z [...] orzekającą o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców...

IV SA/Po 524/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-18

. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] M. C. z siedzibą w P. ul.[...], za okres od 21 września 2008 r. do 1 lutego 2013r. w wysokości [...] zł brutto, w tym [...] zł...
na parkingu strzeżonym prowadzonym przez M. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] M. C. z siedzibą w P. ul.[...] za okres od 18 października 2008r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100