Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

I SA/Gd 1159/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-20

działalności gospodarczej. Burmistrz wskazał, że każdy z małżonków R. prowadzi działalność gospodarczą, a przedmiot opodatkowania oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków...
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., W wyniku wniesionego od powyższej decyzji odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej: 'Kolegium') decyzją z dnia 25...

I SA/Go 508/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-22

związane z działalnością gospodarczą i grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki retencyjne oraz grunty pozostałe., Organ I instancji powziął wątpliwość co do prawidłowości...
wykazanych przez stronę powierzchni gruntów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących podstawę...

I SA/Go 419/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-21

uzasadnienia prawnego, w szczególności w zakresie pojęcia 'zajęcia' oraz 'związania' z działalnością gospodarczą, SKO, pomimo odrębnego użycia obu pojęć wydaje się je mylić...
. Nie przedstawia szerszego uzasadnienia z powołaniem się na przepisy prawa m.in. dlaczego stawkę dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należy...

I SA/Gd 1602/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

nieruchomości stanowiących użytki rolne i leśne posadowiono linie energetyczne stanowiące własność A S.A. i B S.A., operatorów prowadzących działalność gospodarczą...
Administracyjnego skonstatował, że w niniejszej sprawie grunty leśne zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne. Znajdują...

I SA/Go 614/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-22

organu, wskazuje, że grunty te zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, tj. na działalności innej...
na których posadowione są linie energetyczne znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i z tego tytułu winny...

I SA/Sz 671/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-30

' bądź 'Skarżącymi'), jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej 'G. ' s.c. D. G. , K. Ł. , na podstawie umowy najmu z dnia 25...
., którą - na podstawie danych wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego, aneksów do tej umowy oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - ustalił...

I SA/Gd 1064/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-22

od nieruchomości za 2009 r., wykazując w niej grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowle o wartości 2.714.169,42- zł., Z uwagi na różnicę...
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego...

I SA/Łd 768/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-09

z działalnością gospodarczą') dla budowli całkowicie zamortyzowanych., Decyzją z [...] r. Prezydent Miasta K. - na podstawie art. 73 § 1 pkt 1, art. 75 § 4a, art. 79 § 1...
nieużytkami, niezajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej (kwota nadpłaconego podatku z tego tytułu wynosi 1.625,40 zł); (2) wyłączenia z opodatkowania budowli...

I SA/Gd 1362/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-04

w kwocie 788.704, 00 zł. Podatek ten naliczono od gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli, położonych na terenie Gminy K., 2.3....
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie można 'rozbijać' instalacji na części budowlane i techniczne, skoro...

I SA/Lu 647/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-25

związanych z działalnością gospodarczą, podczas gdy zdaniem spółki wiaty stanowią budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
fundamentów - wiata VI) i powinny podlegać opodatkowaniu jako budowle związane z działalnością gospodarczą., Mając na uwadze powyższe ustalono, iż wysokość zobowiązania...
1   Następne >   +2   5