Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II GSK 933/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

powyższej decyzji naruszenie:, - art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1829 ze zm. zwaną dalej...
, że odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, stanowiąc wyposażenie pokoi hotelowych, były wykorzystywane w działalności gospodarczej Skarżącej jako element, który m.in....

II GSK 264/15 - Wyrok NSA z 2016-06-23

działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.; dalej u.s.d.g.). W związku z tym nie można uznać, że w sprawie doszło do wydania 'milczącej...
nie podważa również argument podnoszony przez Przewodniczącego KRRiT, że zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji...

VI SA/Wa 1148/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

spółka mając status 'w organizacji' nie może skutecznie ubiegać się o przyznanie koncesji;, - art. 14 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez...
nie uznanie, że skarżący jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą i skutecznie brać udział w postępowaniu koncesyjnym...

VI SA/Wa 3342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

616 zł., W przedmiotowym wniosku strona zarzuca, iż organ obowiązują przepisy art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...
. o radiofonii i telewizji do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r...

II GSK 2805/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: u.s.d.g.). Wyraził jednocześnie pogląd...
, że jest zobowiązany do stosowania konkretnych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyłącznie w takim zakresie w jakim odsyłają do tego przepisy ustawy o radiofonii...

II GSK 2606/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

winien zastosować art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), dalej u.s.d.g. w związku z upływem...
art. 40b u.r.t., w myśl którego do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca...

II GSK 1264/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

się następująco:, w wyniku przeprowadzonej w dniu 31 maja 2012 r. kontroli w lokalu zajmowanym przez skarżącą na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej...
rejestracji odbiorników i ponoszenia opłat abonamentowych nie zaś jak podnosiła skarżąca kontroli działalności gospodarczej. Organ odwoławczy, powołując się na protokół...

VI SA/Wa 1927/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w lokalu użytkowym przy ul. [...] we [...] zajmowanym przez D. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] z siedzibą...
także do naruszenia przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdyż kontrola została przeprowadzona z pominięciem uregulowań zawartych w Rozdziale 6 wym...

VI SA/Wa 3192/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-25

. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Przewodniczący KRRiT zauważył, że zgodnie z art. 40b cyt. ustawy, do kontroli działalności...
gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

II GSK 2540/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

(regulowanej) nie ma zastosowania art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672, dalej jako u.s.d.g....
), tworzący fikcję załatwienia sprawy przez organ zgodnie z wnioskiem, po upływie określonego terminu. Zgodnie art. 40b u.r.t. do kontroli działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18