Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

I SA/Po 557/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-20

01.01.2004r., a ich sprzedaż nie nastąpiła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostaje zatem do rozstrzygnięcia, czy spełnione zostały pozostałe dwie przesłanki...
.; dalej: P.p.o.p.w). Zwolnienie to nie miało zastosowania, jeżeli sprzedaż wymienionych papierów wartościowych była przedmiotem działalności gospodarczej. Z kolei art. 19 ust...

VI SA/Wa 1523/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

w [...] na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności 1. uchyla zaskarżoną...
: [...]), w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez P. Spółka Akcyjna, Komisja Nadzoru Finansowego (dalej także 'KNF') utrzymała w całości w mocy decyzję...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

prawa w kontekście przesłanki określonej w art. 35 ust. 4 ustawy o działalności gospodarczej oraz spełnienia przez skarżących wymogu wykazania rękojmi do prowadzenia spraw...
działalności gospodarczej, co oznacza działanie niezgodne z art. 22 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, bowiem, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej...

II GSK 763/08 - Wyrok NSA z 2009-02-11

gospodarcza poddaje w wątpliwość ich umiejętności i kompetencje do prowadzenia działalności, zwłaszcza związanej z uczestnictwem w obrocie na rynku regulowanym., Strona...
dowodowym wskazują na konkretne i rzeczywiste okoliczności, związane z prowadzoną przez stronę działalnością gospodarczą, uzasadniające podejrzenie, że po nabyciu akcji domu...

VI SA/Wa 1816/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

, które jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Jako główne źródło ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej wskazuje się przecież brak możliwości...
w oczekiwaniu na wyższy zysk. Umowa opcji występuje w obrocie gospodarczym powszechnie. Uwzględniając jej złożoną konstrukcję i charakter prawny, zawieraniu takiej umowy...

VI SA/Wa 2480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

nie tylko o zawieraniu transakcji walutowych, ale weryfikować je z różnymi czynnikami związanymi z działalnością spółek zależnych, np. prognozami sprzedaży. Dyspozycja artykułu 154...
opartych na danych historycznych z okresu, kiedy nie nastąpił największy kryzys gospodarczy i finansowy ostatnich lat. A. wskazała, że KNF błędnie porównywała wartości...

VI SA/Wa 1754/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-18

decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, - przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych...
r. poz.1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu...

VI SA/Wa 1412/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-14

bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej...
administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym...

II GSK 3636/17 - Wyrok NSA z 2020-01-17

roku (96 tys. zł, biorąc pod uwagę dochód z tytułu umowy o pracę i prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej) oraz w 2013 roku (57 000 zł). Organ wskazał...
po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4...

VI SA/Wa 714/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-07

pkt 10 Rozporządzenia II rodzaje działalności gospodarczej co do objaśniania - w sprawozdaniu z działalności emitenta stanowiący załącznik do raportu rocznego - różnic...
), gdzie w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej [...] S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r., w punkcie 3.4 'Prognozy finansowe' zamieściła informację...
1   Następne >   +2   4