Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Bk 117/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-22

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;, 2. kopii (skanów) protokołów z posiedzeń specjalnych komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie środków...
na podjęcie działalności gospodarczej wydanych w 2020 r. do dnia złożenia wniosku;, 3. kopii (skanów) pism informujących o przyznaniu środków na podjęcie działalności...

II OSK 202/19 - Wyrok NSA z 2019-04-11

. Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku skarżący dołączył m.in....
PIT-36 za 2016 rok oraz dokumentację o działalności gospodarczej., Następnie 7 tygodni później, w piśmie z dnia 23 stycznia 2018 r. nr WO-V.6151.1.15326.2017 Wojewoda M...

II OSK 204/19 - Wyrok NSA z 2019-04-11

. Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku skarżący dołączył m.in....
podatkowe PIT-36 za 2016 rok oraz dokumentację o działalności gospodarczej., Następnie 7 tygodni później, w piśmie z dnia 23 stycznia 2018 r. nr [...] Wojewoda M. zawiadomił...

VI SAB/Wa 23/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

(Dz.U.2016 poz.1907 ze zm., dalej jako 'u.t.d.') przewoźnik drogowy uprawniony jest do czasowego zawieszania działalności gospodarczej w zakresie wykonywania transportu...
działalności gospodarczej jest z punktu widzenia interesów przedsiębiorcy korzystną regulacją prawną. Skorzystanie z tej instytucji jest fakultatywne dla przedsiębiorcy...

I OPP 50/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą X w O. na przewlekłość postępowania...
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I OSK 1912/16 ze skargi kasacyjnej A. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą X...

VI SAB/Wa 17/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-17

i przewlekłość Wójta Gminy N. w sprawie nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej 1. odrzuca skargę A. S. 2. oddala skargę w sprawie nielegalnego prowadzenia...
działalności gospodarczej Pismem z 4 kwietnia 2017 r. E. S., A. S., A. K., I. A. oraz B. L. (dalej: skarżący) wystąpili do Wójta Gminy [...] (dalej: organ) z wnioskiem...

III SAB/Wa 37/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z brakiem (nie okazaniem) dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą nie dokonano ustaleń...
w zakresie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i straty z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W protokole kontroli dokonano wyłącznie ustaleń w zakresie...

III SAB/Wa 38/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

z działalności wykonywanej osobiście za 2011 r. kontrolującym nie okazano żadnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z brakiem (nie okazaniem...
) dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą nie dokonano ustaleń w zakresie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i straty z prowadzonej...

I SAB/Rz 6/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

działalności gospodarczej' (art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 84r. o podatku rolnym - Dz.U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.; dalej: u.p.r. i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia...
z prowadzeniem działalności gospodarczej' (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). Dla przyjęcia, że 'grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej' niezbędne...

VI SAB/Wa 58/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w ponownym rozpoznaniu sprawy dotyczącej zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej Strefy...
., nr [...], w której odmówiono skarżącej zmiany zezwolenia nr [...] z dnia [...] listopada 1998 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej Strefy...
1   Następne >   +2   +5   +10   68