Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 1110/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

do' przedsiębiorstwa i były wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - co potwierdzają ww. dokumenty archiwalne., Ponadto Spółka '[...]' S. A. - będąc...
kupcem rejestrowym - nie mogła posiadać majątku niewchodzącego w skład jej przedsiębiorstwa i niesłużącego prowadzeniu działalności gospodarczej, gdyż jej jedynym celem...

IV SA/Wa 1211/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-31

nie można utożsamiać z faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej w majątku, czyli wykonywaniem funkcji zatrudnionego w tym celu rządcy. Tym samym stwierdzić...
trzeba, że dwór nie miał związku z bezpośrednim prowadzeniem i nadzorowaniem działalności gospodarczej w majątku. Należy również podkreślić, że poza zeznaniem K. M., dokumenty...

I SA/Wa 366/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

charakter prowadzonej przez przedmiotowe przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności przejętego na własność Państwa przedsiębiorstwa Spółka Akcyjna F...
zorganizowanych składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) o ustalonym profilu działalności gospodarczej, wypełniającym przesłanki nacjonalizacji z art. 3 ust. 1 lit...

I SA/Wa 1971/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

- wypoczynkową, a jego usytuowanie i sposób wykorzystania wskazuje na wykonywanie w nim czynności bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą w majątku...
) prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze rolnym w majątku [....] nie byłoby możliwe. Ponadto nic nie wskazuje na to, że pałacyk otoczony był parkiem, co wyklucza...

I SA/Wa 1159/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności szereg składników wymienionych w tym przepisie. W obu tych przepisach wyliczenie składników jest przykładowe...
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Należ mieć także na uwadze, że przedsiębiorstwo mogło być prowadzone zarówno...

I OSK 1215/15 - Wyrok NSA z 2017-03-03

zbożowy, kurniki i mały warzywniak. Na terenie parku nie była prowadzona działalność gospodarcza. Świadek H. P. zeznała, że dom mieszkalny był z cegły, w pobliżu...
działalność rolnicza, w tym taka, do której funkcjonowania niezbędne byłyby wymienione zabudowania gospodarcze. Organ wskazał, że z zeznań świadka wynika, że juka...

I SA/Wa 159/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

i jego rodziny. Zabudowania z kancelarią majątku znajdowały się poza działką nr [...], na której nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza. Na przedmiotowej...
i jego rodziny. Zabudowania z kancelarią majątku znajdowały się poza działką nr [...], na której nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza'., Jednakże Naczelny Sąd...

OSK 18/04 - Wyrok NSA z 2004-04-06

dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. nie było upaństwowienie zakładów, lecz podtrzymanie ich działalności gospodarczej w przypadku, gdy ich właściciele nie mogli...
zakładów, lecz podtrzymanie ich działalności gospodarczej w przypadku, gdy ich właściciele nie mogli lub nie chcieli działalności prowadzić, a interes Skarbu Państwa...

I OSK 292/16 - Wyrok NSA z 2017-11-23

określonej działalności gospodarczej. Art. 6 ust. 1 ustawy nacjonalizacyjnej stanowił, że przedsiębiorstwa przejęte na zasadzie przepisu art. 2 lub art. 3 przechodzą na rzecz...
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu cytowanych przepisów. W ocenie Ministra Gospodarki nie można przeto stwierdzić, aby przy wydaniu...

I SA/Wa 808/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-10

cywilny przewiduje 6-letni termin przedawnienia roszczeń, 3-letni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 kc...
przez potrzebę stabilizacji stanów społeczno-gospodarczych ukształtowanych mocą aktu administracyjnego, a ponadto przez zasadę zaufania obywatela do państwa, w tym zasadę...
1   Następne >   +2   +5   11