Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

I SA/Po 1388/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-28

., nr [...], nabyły wprost spadek po zmarłym w dniu 28 października 2012 r. W. M.. W skład spadku wchodziły: grunty, budynki i budowle związane z działalnością gospodarczą budynki...
mieszkalne, grunty pozostałe oraz grunty rolne. W dniu 29 października 2012 r. K. M. zarejestrowała działalność gospodarczą pod nazwą: X. K. M. z siedzibą w [...], ul...

I SA/Sz 759/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-06-21

się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy taką...
działalność na terenie Gminy ., Uchwała nie definiuje pojęcia 'zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej' lecz odwołując się do przepisów ustawy o podatkach...

II SA/Sz 788/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-07

w prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Nie chodzi w nim więc tylko i wyłącznie o prowadzenie...
., Mając na uwadze powyższe Wojewoda uznał, że A. P. zarządza działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, bowiem sprawując...

I SA/Gl 1163/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-08

) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 2 w części: 'lub będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą'; 2...
gospodarczej lub będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (§ 2 uchwały)., Pismem z dnia 19 stycznia 2018 r. G. J. i D. J...

IV SA/Po 909/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-05

radnego Z. D.., W uzasadnieniu uchwały wskazano, że radny Z. D. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą PPHU '[...]', m.in. zajmującą się przeglądem gaśnic samochodowych...
. W ocenie organu swoją działalność gospodarczą radny prowadzi z wykorzystaniem mienia gminy oraz zamieszcza ogłoszenia na tablicach należących do gminy. W miesiącu marcu...

IV SA/Po 765/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-15

się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej' dla działki o nr [...] położonej w L. przy ulicy [...]; 2. zasądza od G. L. na rzecz strony skarżącej M. S. kwotę [...]zł...
jednorodzinnej' zakazano prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, oraz wniósł o przyznanie od organu należnych kosztów postępowania., Zaskarżonej uchwale skarżący...

II SA/Łd 60/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

na ograniczeniu swobody działalności gospodarczej poprzez ustanowienie zakazu wykonywania konkretnej działalności gospodarczej, niewydanego w zakresie i na podstawie ustaw;, 2. art...
na niej działalności z zakresu gospodarowania odpadami. Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

II GSK 296/19 - Wyrok NSA z 2022-06-28

, zarzucany przez skarżącą fakt ingerencji w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej wynika z istoty rozwiązań ustawowych. Ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży...
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na obszarze gminy nie narusza wolności działalności gospodarczej, bowiem nie godzi w istotę...

II SA/Gd 786/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-06

. (wieś K.), na której prowadzi działalność gospodarczą w formie usług hotelowych. Jako podmiot wytwarzający odpady skarżąca jest adresatem norm prawa zawartych w u.c.p.g....
oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (dalej: 'Regulamin'). Na nieruchomości, z uwagi na charakter prowadzonej działalności gospodarczej...

I SA/Kr 1656/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

na omawiane dofinansowanie, wybór inwestycji osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ma racjonalne uzasadnienie. Na podstawie 'Analizy stanu...
we wszystkich budynkach i lokalach przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wykorzystywano ekologiczne źródła ciepła (gaz ziemny lub ciepło z sieci Miejskiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100