Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA/Lu 140/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

, poz. 1547 ze zm.) stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego J. S. wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej...
jej nieważności., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że art. 24f ustawy o samorządzie gminnym zakazuje radnemu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie...

III SA/Lu 148/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-01

nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać...
', 'być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności' należy odnosić do działalności gospodarczej jako takiej, prowadzonej przez dany podmiot...

II SA/Ol 146/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-03

Miejskiej w '[...]', jest prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w '[...]', prowadzącej działalność gospodarczą z wykorzystaniem należącego do gminy mienia. Zgodnie...
z art. 24f u.s.g. radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy...

III SA/Lu 320/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-13

. Z., W uzasadnieniu zarządzenia zastępczego Wojewoda i stwierdził między innymi, że radny J. Z. prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Miasta, a tym samym naruszył...
działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Ustawa o samorządzie gminnym nie definiuje pojęcia 'działalność gospodarcza...

IV SA/Po 909/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-05

radnego Z. D.., W uzasadnieniu uchwały wskazano, że radny Z. D. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą PPHU '[...]', m.in. zajmującą się przeglądem gaśnic samochodowych...
. W ocenie organu swoją działalność gospodarczą radny prowadzi z wykorzystaniem mienia gminy oraz zamieszcza ogłoszenia na tablicach należących do gminy. W miesiącu marcu...

I OSK 181/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 'O.' w [...]. Organ uznał, iż A. F. będąc wspólnikiem spółki jawnej 'E.' prowadzi działalność gospodarczą i wobec...
w sprawie jest to, czy skarżąca narusza zakaz ustanowiony w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...

III SA/Lu 642/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

zastępczego wynika, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Wojewoda ustalił, że radny Rady Gminy D. J. K. zarządza działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia...
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie...

III SA/Lu 641/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

zastępczego wynika, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Wojewoda ustalił, że radny Rady Gminy M. P. zarządza działalnością gospodarczą z wykorzystaniem...
. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie...

III SA/Lu 551/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-13

nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat...
, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności., Organ przyjął definicję działalności gospodarczej z art. 2...

II SA/Bd 266/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-21

, że radny W. K. w ramach swojej działalności gospodarczej, prowadzonej pod nazwą Spółka A, prowadzi w budynku harcówki udostępnionym przez M. Dom Kultury, warsztaty, próby...
. na lata 2010-2014, ślubowanie złożył dnia [...] grudnia 2010 r. Radny nieprzerwanie od dnia [...] listopada 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Spółka...
1   Następne >   +2   6