Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol

V SA/Wa 866/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

przez niego pomocy. Wskazał bowiem, iż z załączonych do wniosku dokumentów, tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze...
identyfikacyjnym REGON oraz zaświadczenia z ZUS o zaewidencjonowaniu wnioskodawcy jako płatnika składek, wynika, że P. Z. kontynuuje (rozwija) działalność gospodarczą...

II FSK 260/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku, gdy likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną spowodowana jest zamiarem zmiany miejsca...
/ oraz podatku od towarów i usług /10.516,30 zł/. Wskazano, iż przyczyną umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego była likwidacja działalności gospodarczej., W odwołaniu...

I SA/Go 1145/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-19

. Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił wydania zaświadczenia w zakresie wskazanym w wniosku., Organ podatkowy uznał bowiem, że rozpoczęcie działalności gospodarczej przez skarżącą...
. U. z 2007r. Nr 14, póz. 89), nie mogła prowadzić działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przed zarejestrowaniem w rejestrze zakładów...

III SA/Gl 2476/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

podjęcia działalność gospodarczej. W jego ocenie zaskarżona informacja wydana została z naruszeniem przepisów we wskazanym w skardze zakresie. Istota sporu jaki powstał między...
stronami sprowadza się do rozstrzygnięcia zagadnienia czy data wpisu spółki do KRS jest równoznaczna z podjęciem przez nią działalności gospodarczej. W przekonaniu...

I SA/Łd 391/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-09

) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. T.S., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T. (dalej także: skarżący) w dniu 10 maja 2021 r. złożył do Wojewódzkiego...
danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 marca 2021 r. i w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ustalił...

I SA/Bk 204/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia w sprawie...
wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie...

II FSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

fizycznych za 1994 r. i 1995 r. w łącznej kwocie 768.506,95 zł., Skarżący, Andrzej M. zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 17 maja 2001...
r. prowadzi działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'F.'. Przedmiot działalności określono jako sprzedaż detaliczną i hurtową artykułów...

II SA/Bk 39/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-14

., podnosząc, że organ pierwszej instancji przyjął dochód z działalności gospodarczej za 2016 r., w sytuacji gdy miał informację o dochodzie 0 zł za sierpień 2017 r., co wynika...
z następujących tytułów: 1) działalności gospodarczej E. D. opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób...

II SA/Bk 40/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-14

, że organ pierwszej instancji przyjął dochód z działalności gospodarczej za 2016 r., w sytuacji gdy miał informację o dochodzie 0 zł za sierpień 2017 r., tj. miesiąca...
składają się dochody z następujących tytułów: 1) działalności gospodarczej E. D. opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych...

I SA/Wr 832/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-08

, w tym zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1999 i 2001. Wnioskodawcy do dnia [...] prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, która z tym dniem...
gospodarczym w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej. W szczególności z przepisu art. 93 § 4 pkt. 1 Ordynacji Podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   55