Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Gd 601/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-07

lutego 2001 r. budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (1.337 m2), dalej jako 'przedmiotowa nieruchomość'. Strona nabyła przedmiotową nieruchomość...
w celu prowadzenia na niej działalności gospodarczej, co wynika z aktów notarialnych. W 2022 r. strona nadal prowadziła działalność gospodarczą pod adresem położenia...

I SA/Sz 1011/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-19

. wniosek ze względu na:, 1. zmianę kategorii opodatkowania obiektów budowlanych z 'budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej' do kategorii 'budowle związane...
z prowadzeniem działalności gospodarczej' (wiata);, 2. wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości użytków rolnych, łąk oraz rowów, niezajętych na prowadzenie...

I SA/Lu 35/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-20

przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wielkości odpowiednich podstaw opodatkowania:, 1/ grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu...
, o powierzchni 0,105 m2,, 3/ budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności...

I SA/Lu 36/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-20

opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wielkości odpowiednich podstaw opodatkowania:, 1/ grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu...
, o powierzchni 0,105 m2,, 3/ budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej...

I SA/Lu 758/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-09

w przypadku rozdzielenia dotychczasowego wspólnego wpisu małżonków w ewidencji działalności gospodarczej. Skarżąca przedstawiła, że od 1989 r. prowadzi wspólnie z małżonkiem...
W.N. działalność gospodarczą, pod nazwą Przedsiębiorstwo '[...]' G. i W. N., Do 29 grudnia 2004 r. działalność ta prowadzona była na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji...

I SA/Sz 1006/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-01

mieszkalnego o powierzchni użytkowej [...] zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej., Organ I instancji mając na uwadze, że wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe...
, że w okresie objętym postępowaniem I.R. pod adresem zamieszkania prowadziła działalność gospodarczą w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych...

I SA/Kr 832/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-08

działalność gospodarczą A. spółki z o.o. podlegają zwolnieniu na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (który zwalania od podatku...
, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej), czy też wskazane wyżej wyodrębnione lokale podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla budynków mieszkalnych...

I SA/Gl 724/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-26

z działalnością gospodarczą. Od w/w decyzji - pismem z dnia 25 marca 2008 r. - współwłaścicieli wnieśli odwołanie zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisów art. 120...
działalnością gospodarczą. Odwołujący się podnieśli ponadto, iż w roku podatkowym 2008 'osoby wymienione w zaskarżonym nakazie płatniczym nie składały deklaracji na łączne...

I SA/Wr 732/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-18

i leśnego na 2017 r., wykazując do opodatkowania: grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o pow. 100 m2, budynki związane z działalnością gospodarczą o pow. 40 m2...
z działalnością gospodarczą Podatnik podał, że wynika ona ze zmiany stanu faktycznego., Wobec wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym danych wykazanych...

I SA/Gl 372/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-13

[...] nieruchomości uznając, że zbycie tej nieruchomości nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, a w konsekwencji przychód osiągnięty przez A. Z. winien...
być kwalifikowany do źródła: pozarolnicza działalność gospodarcza, z przyczyn szczegółowo podanych w uzasadnieniu decyzji., Od ww. decyzji pełnomocnik podatnika złożył odwołanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100