Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 1486/09 - Wyrok NSA z 2010-12-17

. 654) w zakresie nie uregulowanym odmiennie. S. prowadzi działalność gospodarczą, dlatego też zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 2000r. o podatku dochodowym...
od osób prawnych dalej u.p.d.o.p. (DZ. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnik za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa także należne przychody, choćby...

I SA/Bd 829/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-15

podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania prowadzonej przez nią działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
. Uzyskiwane przychody są traktowane jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w związku z czym wnioskodawca dokonuje rozliczenia na zasadzie art. 12 ust. 3 ustawy...

FPK 8/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-07-28

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotowany w znacznej części przez budżet państwa oraz prowadzący dodatkowo odpłatną działalność gospodarczą na zasadzie samofinansowania...
i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w metrach kwadratowych?, podjął następującą uchwałę: Przedstawione Naczelnemu Sądowi...

I SA/Wr 585/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu z działalności gospodarczej, wysokości zobowiązania podatkowego...
nie zaewidencjonowanego w ewidencji przychodów przychodu z działalności gospodarczej za 2001 rok w wysokości [...]zł, wysokość zobowiązania podatkowego w ryczałcie od przychodów...

I SA/Wr 586/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

Zamiejscowy w L. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu z działalności gospodarczej, wysokości zobowiązania...
nie zaewidencjonowanego w ewidencji przychodów przychodu z działalności gospodarczej za 2002 rok w wysokości [...]zł, wysokość zobowiązania podatkowego w ryczałcie od przychodów...

I SA/Gl 642/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-03-15

błędu rachunkowego popełnionego w wyliczeniach/podziale kosztów ogólnozakładowych na działalność statutową i działalność gospodarczą nieprawidłowo ustalono koszty...
działalności gospodarczej, a w konsekwencji zaniżono wysokość poniesionej straty podatkowej dotyczącej działalności gospodarczej w roku 2011 i w roku 2015., Organ I instancji...

I SA/Go 337/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-09

opodatkować ryczałtem od przychodów spółek jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób...
prawnych., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium RP. Siedziba i zarząd Wnioskodawcy...

II FSK 294/22 - Wyrok NSA z 2023-11-23

) w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE lub na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu ze zwolnienia w podatku dochodowym...
: 'u.p.d.o.p.'). Zgodnie z zakresem zezwoleń i decyzji o wsparciu Spółka otrzymała zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna...

II FSK 818/19 - Wyrok NSA z 2021-12-21

prowadzi działalność gospodarczą na terenie W. Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej jako 'SSE') na podstawie zezwolenia z dnia 4 listopada 2005 r. na prowadzenie działalności...
uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia i tym samym uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) korzysta ze zwolnienia z podatku...

I SA/Rz 862/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-13

Grupy. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i montaż części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej...
zwolnienia od podatku dochodowego. Otrzymane zezwolenie obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100