Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Wr 537/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-25

gospodarczą. Działalność ta była wspólną działalnością gospodarczą jej męża i Wnioskodawczyni pierwotnie formalnie zarejestrowaną na imię i nazwisko męża ('P. B...
zaczęła prowadzić wspólną działalność gospodarczą wraz mężem - ale już na własne imię i nazwisko z początkiem września 2014 r. Wnioskodawczyni zaczęła prowadzić wspólną...

II FSK 3173/12 - Wyrok NSA z 2015-09-29

instancji wynika, że skarżący prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem było, 'świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego'. Realizując...
postanowienia kontraktu wystawiał faktury VAT. Prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana była na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

I SA/Gl 202/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

autora wniosku prowadzi on działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnikami spółki są dwie osoby fizyczne, uczestniczące w zyskach i stratach spółki po 50...
%. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wspólnicy spółki opodatkowani są w sposób określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Gl 1310/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-23

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty z tytułu sprzedaży/odkupu/konwersji instrumentów finansowych...
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty z tytułu sprzedaży/odkupu/konwersji instrumentów finansowych...

II FSK 2644/10 - Wyrok NSA z 2012-08-01

gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej...
, surowcowych itp.). Ponadto wskazano, że w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, indywidualnie lub w formie spółki osobowej, będzie wchodzić, m.in....

II FSK 1026/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

przystąpienie, jako komandytariusz do już istniejącej lub nowo utworzonej spółki komandytowej. Spółka ta prowadzić będzie działalność gospodarczą, do której zalicza...
działalność gospodarczą. Jedną z kategorii przychodów uzyskiwanych przez spółkę będą odsetki od zakładanych przez spółkę lokat bankowych. Lokaty te będą zakładane przez spółkę...

VIII SA/Wa 1053/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

postępowania ustalono, iż w 2006r. skarżący prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:, - niezaewidencjonowanie...
na działce nr [...] w R. przy ul. Ż., zakupionej pod kątem rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej i wyłączenia z majątku firmy, a tym samym z ewidencji środków...

I SA/Bk 483/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-28

prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012...
handlowy. W związku z tym organ przyjął, że skarżąca uzyskała w 2014 r. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli ze źródła przychodu określonego w art...

I SA/Gl 6/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-12

fizycznych za rok 2008 w kwocie [...] z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym., W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy...
przedstawił ustalenia faktyczne, poczynione przez organ pierwszej instancji przed wydaniem decyzji, z których wynika, że J. C. prowadził w 2008 r. działalność gospodarczą...

II FSK 3173/12 - Postanowienie NSA z 2015-01-22

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...
jako 'u.p.d.o.f.', oraz wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 8 622 zł z tytułu dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, według zasad z art. 30c...
1   Następne >   +2   +5   +10   100