Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

II GSK 869/18 - Wyrok NSA z 2021-04-20

[...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uchyla zaskarżony...
. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

II FSK 793/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

opodatkowania, która dotyczy osób rozpoczynających w roku podatkowym prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej /także w formie spółki cywilnej/., Zryczałtowany...
paliw, miały do niej zastosowanie przepisy o podatku zryczałtowanym, pomimo bowiem tego, że w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przedmiocie...

II GZ 511/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-19

Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki B. dotyczący skarżącej spółki na dzień 30...
., W wyznaczonym terminie strona skarżąca nadesłała wypis z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą Ministerstwa...

II SAB/Ol 22/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-06

., informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku 2012, wyciągu z rachunku bankowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 1 lutego 2014 r...
, że posiada konto w [...] jako konto osobiste i do prowadzenia działalności gospodarczej, a także posiada konto pomocnicze w [...], na którym jest około 84 zł zaległości...

VI SA/Wa 392/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

jest od kilku lat leczona [...]. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą. Z przedłożonych przez niego zeznań podatkowych wynika, iż przychód z działalności gospodarczej osiągnięty...
, iż z prowadzonej działalności gospodarczej skarżący poniósł w 2009 r. stratę w wysokości 14 233 zł. Z kolei aktualna wysokość otrzymywanej przez żonę skarżącego renty wynosi...

I SA/Lu 137/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-08

M. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi [...] - [...] M. B. '[...]', dalej: 'podatnik', 'strona', 'skarżący', od decyzji Naczelnika Urzędu...
gospodarczych, podatnik nie nabył w celu wykonywania działalności transportowej w [...] r. paliwa zgodnie z tymi fakturami. Ujmując w dokumentacji podatkowej wydatki dokumentowane...

I SA/Ol 133/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-12

kuratora sądowego, informacji dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności stwierdzono, iż S.P. nie prowadził jako Prezes Spółki działalności gospodarczej w zakresie...
sprzedaży paliw. Ponadto ustalono, że Spółka B. nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej w O., ani na ul. '[...]', ani na ul. '[...]'. Nie miała żadnych środków...

II FSK 1598/09 - Wyrok NSA z 2011-01-05

działalność gospodarczą, pod firmą A. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył usługi w zakresie opieki społecznej z zakwaterowaniem oraz usługi noclegowe...
., Za błędny sąd uznał zarzut, że pełnomocnictwo dla R. S. dotyczyło działalności gospodarczej i nie uprawniało do doręczenia temu pełnomocnikowi postanowienia o wszczęciu...

III SA/Gd 686/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-12

z dnia 28 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej postanawia: przyznać wnioskodawcy od Skarbu Państwa...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., W dniu 26 listopada 2014 r...

III SA/Gd 321/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-22

odwołania w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej postanawia przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   +10   16