Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Wr 495/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

na rozpoczęcie działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynikających z umowy nr [...], z dnia [...]r., w kwocie [...]zł, wraz z odsetkami za zwłokę, działając na podstawie art. 138 § 1...

V SA/Wa 228/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, w łącznej kwocie 10.638,00 zł., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:, W dniu...
na podjęcie działalności gospodarczej (beneficjent zmarł i przedmiotowa umowa nie jest realizowana)., Fundusz przesłał ww. wniosek do Prezydenta Miasta L. z prośbą...

II GPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-05-24

2010 r., nr [...] w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2012...
Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

II SA/Ol 424/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-10-28

działalności gospodarczej. - oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że w dniu 8 grudnia 2009 r. W.S. jako osoba...
na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie medycyny naturalnej - masaży, na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej...

II SA/Sz 1040/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-27

, przyznanych skarżącemu po rozpatrzeniu jego wniosku z dnia 16 maja 2014 r. w ramach zawartej umowy nr [...], jako osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej...
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych., Organ I instancji podkreślił...

III SA/Łd 666/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-20

dla osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 16, poz. 148 ze zm.), Starosta [...] odmówił U. G. umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej., W uzasadnieniu decyzji organ...
oraz tym, że od dnia 1 grudnia 2004 roku, to jest przez 24 miesiące, prowadziła działalność gospodarczą. Ponadto U. G. wskazała na przyczyny nieterminowych wpłat rat pożyczki...

V SA/Wa 681/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-11

prowadzącemu działalność gospodarczą - S. D. wysokość zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od grudnia 2008 r...
., znak: [...], określono S. D. - prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' wysokość zobowiązań z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób...

III SA/Po 130/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-11

Pracy z roku 2008 r. stwierdzono, iż pracodawca E.-M. prowadzi działalność gospodarczą w G. przy ul. [...] w obiekcie Nr [...] na parterze o pow. 931,96 m2, a na piętrze...
informowania organów administracji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym o zmianie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, w których to miejscach...

V SA/Wa 3080/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą P.P. nie opłacił składek na ubezpieczenia społeczne w całości, w terminie wynikającym z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13...
o rehabilitacji) Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości...

III SA/Wa 2332/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

albo wykreślenia w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty (każdej) statusu zakładu pracy chronionej...
utraty statusu zakładu pracy chronionej, likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przez pracodawcę zakładu pracy chronionej., Jednakże...
1   Następne >   +2   +5   +10   18