Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol

SA/Po 1851/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-03-24

1. Stowarzyszenia nie są podmiotami działalności gospodarczej z ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej., 2. Żaden przepis prawa nie zawiera...
ustawowego upoważnienia dla stowarzyszeń dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek., 3. Pożyczki udzielone przez stowarzyszenie...

FSK 1654/04 - Wyrok NSA z 2005-04-28

podlega całość lub część dochodu związku zawodowego, która przeznaczona jest na cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej. Związek - wnosząc wkład pieniężny...
statutowe, a nie na inne cele, w tym nie na działalność gospodarczą. Podatnicy korzystający z tego zwolnienia, którzy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele...

II SA 193/97 - Wyrok NSA z 1997-10-14

Związek zawodowy nie może podejmować działalności gospodarczej służącej jako źródło dochodów dla jego członków. oddala skargę. Minister Spraw Wewnętrznych decyzją z dnia...
Policjantów w K. udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie usług ochrony mienia., W uzasadnieniu podał m.in., że prowadzenie przez związek...

K 6/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-12

obywatelskiej aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Wymienione rodzaje działalności są określone bardzo ogólnie, co oznacza, że wspólny czynny udział...
odpowiedzialnością, akcyjne, osobowo-kapitałowe/, fundacje uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, izby rzemieślnicze, zespoły adwokackie itp., Z każdą z tych form...

II GZ 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-28

też interes społeczny. Prezes Zarządu Stowarzyszenia - T. P., prowadzi bowiem (pod firmą [...] w S. G.), działalność gospodarczą konkurencyjną wobec skarżącej. Podmiot...
zainteresowane w utrudnieniu prowadzenia działalności gospodarczej przez stronę skarżącą, co wyklucza możliwość uznania, iż za jego przystąpieniem do udziału...

I SA/Lu 1254/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

Prowadzenie działalności gospodarczej, czyli wykonywanie czynności noszących znamiona działalności zarobkowej, nie jest warunkiem bycia podatnikiem podatku VAT...
, nawet jeśli zostały one wykonane jednorazowo. Podmiotowy zakres opodatkowania nie jest zawężony tylko do działalności stricte gospodarczej. Nie ma zatem żadnego znaczenia fakt...

I SA 1796/98 - Wyrok NSA z 1999-03-10

, we wpisie ewidencji działalności gospodarczej figuruje Stanisław P., który jest tą samą osobą, która podpisała wniosek o koncesję - wynika to z dowodu osobistego., Podjęcie...
przez spółkę działalności gospodarczej objętej koncesjonowaniem, nie jest sprzeczne z zakresem działalności, określonym w ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art...

III SA 909/94 - Wyrok NSA z 1995-01-04

tej ustawy stwierdzenie, że kasy prowadzą działalność niedochodową jest określeniem charakteru działania kasy. W istocie kasa jest spółdzielczym podmiotem gospodarczym...
osiągają zysk. Gdyby odczytywać przepisy w ten sposób, jaki proponuje strona skarżąca, to art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....

SA/Po 3045/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

działalność gospodarczą i nie ogranicza formy ich gospodarowania, a więc dopuszcza zarówno działalność bezpośrednią, jak też w postaci udziałów w spółkach. Przepis art. 6 ust...
przeznaczenia zysków z gospodarczej działalności fundacji na realizację jej zadań statutowych. Zdaniem odwołujących się, ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. nie tylko wyklucza...

II GZ 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

też interes społeczny. Prezes Zarządu Stowarzyszenia T.P. prowadzi bowiem (pod firmą I.-W.L.F.'L.' w S.G.) działalność gospodarczą konkurencyjną wobec strony skarżącej. Podmiot...
jest więc zainteresowane w utrudnieniu prowadzenia działalności gospodarczej przez stronę skarżącą, co wyklucza możliwość uznania, iż za przystąpieniem Stowarzyszenia do udziału w konkretnym...
1   Następne >   +2   +5   7