Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

IV SA/Po 1366/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-11

wygaśnięcie mandatu Radnego w związku z niezaprzestaniem zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy [...] (dalej jako Gmina). Uchwałę podjęto...
Stowarzyszenia w dniu [...] czerwca 2011 r., prowadziła działalność gospodarczą na majątku gminnym poprzez wynajem powierzchni boiska w [...] i prowadzenie działalności...

II SA/Ol 576/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-13

działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką...
Z oraz przeznacza na realizację własnych celów statutowych. Nadto Stowarzyszenie przy prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z mienia będącego własnością Gminy...

II SA/Ol 699/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-18

) w zw. z art. 4 ust. 6 i art.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U....
u.o.dz.g. wójt, burmistrz, prezydent miasta w okresie pełnienia funkcji nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami...

II SA/Ol 914/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-08

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego J.T. W piśmie podniesiono, że wspomniany radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem należącego do gminy mienia. Zgodnie...
zaś z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia...

II SA/Bd 280/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-10

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej J. K., w związku z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Miasto G., stanowiącego...
wyjaśniającego ustalono, że J. K. w ramach indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca, zawarła w dniu 15 marca 1995 r. z Miastem G. umowę najmu na czas...

III SA/Gd 861/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej M. E. J., W uzasadnieniu zarządzenia zastępczego organ stwierdził, że radny M. E. J. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą...
również, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej radny zawarł w dniu 12 lutego 2014 r. umowę z D Sp. z o.o. (dalej jako D), w której zobowiązał się do wykonania robót remontowo...

II OSK 1228/19 - Wyrok NSA z 2019-06-12

dla stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pozostaje kwestia okoliczności, które doprowadziły do wywieszenia reklamy dotyczącej działalności gospodarczej radnego na hali...
do prowadzenia działalności gospodarczej. A w niniejszej sprawie taka sytuacja wystąpiła., Skargę na powyższe zarządzenie wnieśli Gmina [...] oraz radny. Zakwestionowanemu...

III SA/Lu 476/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać tą działalnością...
Gminnej Spółdzielni '[...]' w likwidacji w S., której przedmiotem był lokal o pow. 70 m² przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, położony w S. w budynku...

II OSK 784/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w C. M. J.., W uzasadnieniu zarządzenia zastępczego organ stwierdził, że radny M. J. prowadzi działalność gospodarczą...
w C. przy ulicy S. ... oraz że budynek przy ulicy S. ... jest własnością spółki., Organ stwierdził również, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej radny zawarł...

II SA/Bk 241/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-08

jako organizator sprzedaje bilety. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez klub wynika ze statutu stowarzyszenia. Zgodnie z art. 24 'f' ust. 1 i 1'a' ustawy...
o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny...
1   Następne >   +2   6