Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

SA/Gd 944/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-11-06

w związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisu par. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy...
/. Zatem niższą stawkę podatku od nieruchomości opłaca podatnik od takich budynków, które nie są wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą, lecz wykorzystywane...

I SA/Gd 388/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-16

nieodniesienie się do faktu, że na nieruchomościach będących przedmiotem opodatkowania nie można prowadzić działalności gospodarczej oraz tego, że nieruchomości znajdują...
prowadzenia na tych nieruchomościach jakiejkolwiek działalności gospodarczej, co z kolei - w ocenie Skarżącej - wyklucza możliwość objęcia opodatkowaniem ww...

VI SA/Wa 2866/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

wpływ na ważność decyzji. Ponadto zarzuciła naruszenie art. 79 ust. 1, art. 79 ust. 4 i art. 79 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez zaniechanie...
o swobodzie działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie czynności kontrolnych z pominięciem obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Skarżąca...

I SA/Gd 82/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-05

działalności gospodarczej i gruntów wraz ze wskazaniem daty przekazania w użyczenie., Skarżący nie złożył wymienionych danych, w związku z tym organ podatkowy w dniu 27 stycznia...
[...] m2 jest wykorzystywane na działalność gospodarczą; pozostałe pomieszczenia o powierzchni użytkowej [...] m2 pozostają puste; łączna powierzchnia tych pomieszczeń...

I SA/Gl 1155/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-08

z tego tytułu wynagrodzenie. Powyższe stanowi w świetle treści art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155...
, poz. 1095 z późn. zm.) pewien rodzaj działalności gospodarczej. Jak zaznaczył organ oznacza to, że w rozpatrywanym stanie faktycznym podatnik czerpał dodatkowe korzyści...

III SA/Gd 1023/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-04

. zwolnienia z poboru wody do 5 m3 na dobę na potrzeby działalności gospodarczej, co zawierały wcześniejsze przepisy Prawa wodnego, nie pozwala na rozszerzenie tego zwolnienia...
na inne osoby prawne oraz na działalność gospodarczą, nawet jeżeli pobór wody lub odprowadzanie ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę. Zwykłe korzystanie z wód nie dotyczy...

III SA/Gd 1022/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-04

z poboru wody do 5 m3 na dobę na potrzeby działalności gospodarczej, co zawierały wcześniejsze przepisy Prawa wodnego, nie pozwala na rozszerzenie tego zwolnienia...
na inne osoby prawne oraz na działalność gospodarczą, nawet jeżeli pobór wody lub odprowadzanie ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę. Zwykłe korzystanie z wód nie dotyczy...

III SA/Gd 1020/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-04

na potrzeby działalności gospodarczej, co zawierały wcześniejsze przepisy Prawa wodnego, nie pozwala na rozszerzenie tego zwolnienia na inne osoby prawne oraz na działalność...
, w których prowadzona jest działalność gospodarcza związana z gospodarką leśną, co oznacza, że korzystanie z wód na potrzeby takich budynków wymaga uzyskania pozwolenia...

III SA/Gd 1021/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-04

m3 na dobę na potrzeby działalności gospodarczej, co zawierały wcześniejsze przepisy Prawa wodnego, nie pozwala na rozszerzenie tego zwolnienia na inne osoby prawne...
oraz na działalność gospodarczą, nawet jeżeli pobór wody lub odprowadzanie ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę. Zwykłe korzystanie z wód nie dotyczy leśniczówek oraz innych...

VI SA/Wa 474/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

gospodarczej jest m.in. podklasa 77.39.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: 'PKD') obejmująca wynajem profesjonalnego sprzętu radiowego i telewizyjnego. W tym kontekście...
działalności gospodarczej z zakresu podklasy 77.39Z. Po kontroli skarżąca zadecydowała o sprzedaży odbiorników i wdrożeniu 'strefy ciszy', która kiedyś funkcjonowała w hotelu...
1   Następne >   +2   +5   +10   44