Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Gl 758/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-17

działalności gospodarczej;, - nowelizacja uchwały z dnia [...] stosownie do której targowiskiem miejskim jest cały obszar gminy jest 'nielegalna';, - wskazana nowelizacja...
Z., które są sprzeczne ze stanem faktycznym i poświadczają nieprawdę;, - nigdy nie prowadził działalności gospodarczej na terenie targowiska w gminie Z., lecz prowadził ją na terenie...

I SA/Sz 362/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-07

. [...] m2, a do tego czasu handlowała bezumownie (z tą też datą ponownie zarejestrowana działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG...
jej prowadzenie działalności gospodarczej. Podatniczka dodała, że opłaciła już podatek od nieruchomości za 2015 r. w całości, jak też, że do 1 maja 2015 r. była wykreślona...

I SA/Go 805/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-18

powszechnych, przyjęto następujący stan faktyczny: W okresie poprzedzającym bezumowne korzystanie z nieruchomości, grunt dzierżawił H.S., który prowadził tam działalność gospodarczą...
, że jedynie pomagały M.K. w prowadzeniu przez nią na tym terenie działalności gospodarczej i wobec tego nie one ponoszą odpowiedzialność wobec powoda za bezumowne korzystanie z gruntu...

I SA/Bd 945/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-26

o tym, że strona tej daniny nie uiszczała, a nie z uwagi na fakt, iż podatnik nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej., Organ podał, że pobór opłaty targowej...
działalności gospodarczej. Do uiszczania opłaty targowej zobowiązany był każdy, kto na targowiskach dokonywał sprzedaży, i organ podatkowy tę zasadę egzekwował, niezależnie...

II FSK 1552/18 - Wyrok NSA z 2018-09-14

działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG)., Organ podatkowy I instancji zauważył, że pomimo, iż podatniczka w okresie objętym zaskarżoną...
, że nadawanie przez podatniczkę bezwzględnego znaczenia wykazanej w ewidencji (CEIDG) dacie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i utożsamienie jej z faktycznym...

II FSK 2019/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-28

, 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji RP. W uzasadnieniu wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała narusza jej interes prawny - jako osoby prowadzącej od lat działalność gospodarczą...
. działalność gospodarczą na terenie targowiska wykazała, że ma interes prawny we wniesieniu przedmiotowej skargi. Należy jednak zwrócić uwagę, że przywołane powyżej przepisy...

III FSK 507/21 - Wyrok NSA z 2022-04-28

, że nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych., Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego...
i opłatach lokalnych., W odniesieniu do kwestii tego, że nieruchomość nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej należy zauważyć, że podwyższona...

I SA/Sz 410/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-30

i wskazał także, iż na jego wniosek prowadzone jest postępowanie w sprawie podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą...
uprawnia do zakwalifikowania danego miejsca jako targowiska. Tymczasem, zgodnie z prawem obowiązującym w RP, każda czynność osoby prowadzącej działalność gospodarczą za którą...

I SA/Op 757/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-04

przez męża skarżącej przychodu uzyskiwanego przez niego z działalności gospodarczej, w ramach której korzystał on z placu targowego na podstawie umowy dzierżawy zawartej z A Sp...
. z o.o. w [...], poddzierżawiając następnie miejsca na tym placu innym osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Tak drastyczne podwyższenie stawek spowodowało...

I SA/Łd 954/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-20

działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży zniczy i kwiatów z przyczepy handlowej. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Aneksem...
targowej winno być umorzone. Podniosła, iż w dniu 6 kwietnia 2013 r. jej mąż dokonywał sprzedaży w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Sprzedaż...
1   Następne >   +2   +5   +10   16