Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

SA/Po 1844/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-25

1. Stowarzyszenia nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....
. W uzasadnieniu wyjaśniono, że stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem było uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem winno być zwolnione od opłaty...

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

Pożyczki udzielane przez spółkę prawa handlowego nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek bez zezwolenia Prezesa...
prawa handlowego, nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą bez zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, były zwolnione od opłaty skarbowej...

SA/Po 1851/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-03-24

1. Stowarzyszenia nie są podmiotami działalności gospodarczej z ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej., 2. Żaden przepis prawa nie zawiera...
ustawowego upoważnienia dla stowarzyszeń dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek., 3. Pożyczki udzielone przez stowarzyszenie...

SA/Ł 218/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-09-06

Udzielanie pożyczek mieści się w pojęciu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...
gospodarcza wykonywana nawet z naruszeniem prawa nie traci znamion działalności gospodarczej, jeśli odpowiada jej cechom ustawowym. Zwolnienie z par. 67 wynika z ratio...

I SA/Po 706/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

./ nie została wymieniona umowa pożyczki zawieranej w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej., 2. Spółka prawa handlowego działająca bez zezwolenia Prezesa NBP...
działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, bowiem działalność ta nie odpowiada wymogom ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41...

I SA/Po 683/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

./ nie została wymieniona umowa pożyczki zawieranej w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej., 2. Spółka prawa handlowego działająca bez zezwolenia Prezesa NBP...
działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, bowiem działalność ta nie odpowiada wymogom ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41...

III AZP 7/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

. Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne przekazane postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 1995 r. SA/Gd 339/94, 1. Czy działalność gospodarczą...
sprowadza się do pytania, czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania pożyczek dozwolona jest na zasadzie wolności gospodarczej, czy też podlega reglamentacji...

III SA 223/94 - Wyrok NSA z 1994-11-18

Sprzedaż własnych środków trwałych i elementów wyposażenia przedsiębiorstwa nie jest wykonywaniem statutowej działalności gospodarczej., Nie podlega więc zwolnieniu...
w wykonywaniu działalności gospodarczej. oddala skargę w przedmiocie opłaty skarbowej. W dniu 30 czerwca 1993 r. Spółka z o.o. 'S. Ltd' na podstawie faktury nr 01/PL/1993 r...

II SA/Wr 387/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

działalności gospodarczej w sytuacji, gdy składowisko jest zamknięte od 1989 r., co wyklucza prowadzenie tego rodzaju działalności, a więc również obowiązek ponoszenia opłaty...
prowadzenia działalności gospodarczej w postaci odzysku odpadów., Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J.G., na podstawie art. 138 § 1...

III SA 727/93 - Wyrok NSA z 1993-11-19

, że prowadzili działalność gospodarczą na zasadach gospodarstwa rodzinnego, a nie spółki cywilnej wyrazili także pogląd, iż zakup nieruchomości nie może przesądzać...
we wnioskach do urzędów, że prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki - potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   29