Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 7/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-12

roku kontynuowali Państwo prowadzoną w 2004 działalność gospodarczą polegającą na zakupie i rozprowadzaniu preparatu [...]' której nie rozliczono w zeznaniu podatkowym za 2005...
działalności gospodarczej, art. 77 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego., Odwołujący nie zgadzają się z ustaleniami urzędu skarbowego, iż w 2005...

II SA/Po 322/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-13

'A', wskazując na przepis art. 84c ust. 1 - 3 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), wniósł pismem...
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym przepis art. 79 powołanej powyżej ustawy. W konsekwencji, czynności kontrolne mogłyby zostać podjęte po upływie...

I SA/Kr 1000/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

w całości w drodze dziedziczenia testamentowego. Organ ustalił, że podatnicy prowadzili w 2007r. pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f....
mieszkalnych za przychód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji,, -naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. poprzez niezastosowanie statuowanego nim zwolnienia...

I SA/Bk 641/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-10-25

wydatków dotyczących nieodpłatnego wstępu do Muzeum w jednym dniu tygodnia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o muzeach za związane z działalnością gospodarczą, braku...
działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje nabycia towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, jak i do działalności świadczonej...

I SA/Kr 886/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-09

pozarolnicza działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Wynika to wprost z brzmienia przepisu art. 5b ust. 2 ww. ustawy, zgodnie...
z którym jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1...

II SA/Rz 617/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

2007 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M., E. W. na zgłoszenie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej...
J. M. i E. W. na zgłoszenie z dnia 29 września 2000 roku w przedmiocie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej dokonanym w dniu 9 sierpnia...

II SA/Rz 618/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

2007 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M., E. W. na zgłoszenie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej...
. M. i E. W. na zgłoszenie z dnia 29 września 2000 roku w przedmiocie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej dokonanym w dniu 9 sierpnia 1999...

II GSK 1201/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-04

, na podstawie art. 84c ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm., dalej: u.s.d.g.), sprzeciw wobec czynności...
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.', W ocenie Sądu uchwała odnosiła się co do zasady do postępowań prowadzonych...

II SA/Po 334/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-28

z 2011 r. nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), art. art. 84c ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn...
, w którym działalność gospodarczą prowadzi spółka A, która wniosła sprzeciw na podstawie art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, formułując szereg opisanych przez organ...

II SAB/Ke 21/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-05

na bezczynność 'organów administracyjnych w sprawie dotyczącej wykreślenia z prowadzonej działalności gospodarczej przez Wójta Gminy- R. B.'. Powyższa skarga została...
właściwemu miejscowo., Skarżący zażądał:, 1. stwierdzenia, że decyzja Wójta Gminy z dnia [...] o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez R...
1   Następne >   +2   +5   +10   100