Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

I SAB/Wa 1646/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej G. E., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', M. N., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', B. F...
., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', H. K. i B. K., prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s.c. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu...

II OSK 2054/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-11

Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że stosownie do treści art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm...
gospodarczej' wyznacza przedmiot, który nie odpowiada przedmiotowi postępowania administracyjnego. Postępowanie organu właściwego do sprawowania kontroli działalności gospodarczej...

FSK 1445/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

podatkowe zaliczenia jednorazowej transakcji sprzedaży ciągnika siodłowego w dniu 28 grudnia 1998 r. do działalności gospodarczej, prowadzonej przez Krzysztofa P...
określenia wysokości straty za rok 1998 r. z działalności gospodarczej Krzysztofa P. Zdaniem organów podatkowych działalność gospodarcza prowadzona przez skarżącego...

II FSK 3682/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

gospodarczej polegające na przyjęciu, że skarżący w świetle ustalonych okoliczności prowadził działalność gospodarczą, podczas gdy przeprowadzone w toku postępowania dowody...
dowodowego, że skarżący zaniżył wartość pojazdów, odbiegając od ceny rynkowej, a także że w tym czasie prowadził działalność gospodarczą', (3) 'naruszenie przepisów...

II OSK 1399/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

czerwca 2014 r. K. Sp. z o.o. z siedzibą w P., na podstawie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447...
k.p.a., naruszenie art. 84c ust. 5 i ust. 10 oraz art. 79b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej., Wielkopolski Państwowy Wojewódzki...

I OSK 1385/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

, że wprawdzie zarówno licencja jak i zezwolenie wywołują ten sam skutek prawny w zakresie reglamentacji działalności gospodarczej, jednakże nie są one tożsame. Świadczy...
o tym konstrukcja przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie w art. 75 ust. 2 zostało wskazane, iż uzyskanie zezwolenia wymaga wykonywania działalności...

I FSK 737/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

nie jest samodzielnym wykonywaniem działalności gospodarczej i tym samym dochody z tej działalności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT., Postanowieniem z dnia 16...
samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat tej działalności' Jednocześnie w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność...

III SA/Kr 499/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-22

niejawnym skargi kasacyjnej S. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r...
., sygn. akt III SA/Kr 499/15 w sprawie ze skargi S. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 lutego...

I OSK 1798/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

6 ww. Regulaminu, uiszczenie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej w pojeździe lub z pojazdu. Ponadto stwierdza się w tym przepisie...
, że takie działanie traktowane będzie jako samowolne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej., W ocenie Rzecznika, żaden ze składników...

II SA/Ke 217/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-12-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'K.' K. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektor Izby Administracji...
. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'K.' K. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 lipca 2017r. sygn. akt II SA/Ke 217/17...
1   Następne >   +2   +5   +10   31