Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

V SA/Wa 691/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

o Działalności Gospodarczej wynika, że działalność gospodarczą prowadzi jedynie G. D., gdyż M. D. nie została zarejestrowana w tejże ewidencji., Należy bowiem zwrócić uwagę...
podane wyżej drugi wspólnik, mimo ciążącego na nim obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej do właściwego rejestru, tego nie uczynił, co wynika zarówno z oświadczenia...

V SA/Wa 1268/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

. (wspólnika tej spółki). Z protokołu rozprawy oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że działalność gospodarczą prowadzi jedynie G. D...
o Działalności Gospodarczej., Tym samym z dokumentów będących w powszechnym obiegu zewnętrznym wobec spółki (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

V SA/Wa 1662/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

. (wspólnika tej spółki). Z protokołu rozprawy oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że działalność gospodarczą prowadzi jedynie G. D...
o Działalności Gospodarczej., Tym samym z dokumentów będących w powszechnym obiegu zewnętrznym wobec spółki (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

II SA/Rz 1167/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-28

niejawnym wniosku S. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe S. B. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Rz 1167/11 oddalającego skargę S. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe S. B...

I SA/Op 222/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-03

, że w sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w postaci zamknięcia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na skutek braku płynności...
finansowej. Wyjaśnił, że utrzymuje się z jednoosobowej działalności gospodarczej, która od dłuższego czasu ma problemy finansowe a jej aktualny bilans wykazuje saldo ujemne...

I SA/Kr 465/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-25

działalności gospodarczej, a w konsekwencji przyczynić się do utraty płynności finansowej. Zakład przedstawił następnie zgromadzone dowody oraz poczynione ustalenia...
. W stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami...

I SA/Po 649/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-28

za 2006 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia [...] kwietnia...
2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art...

II SA/Bk 112/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-14

dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie II SA/Bk 112/08 Pan Sz. K. złożył skargę...
do ewidencji działalności gospodarczej., Ponadto skarżący pismem z dnia 12 marca 2008 roku wniósł o zwrot poniesionych kosztów oraz doręczenie na piśmie orzeczenie...

III SA/Kr 953/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-22

wniosku R. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma A R. A. w J o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R. A. prowadzącego działalność...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem wydanym w dniu 15 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 953/16, oddalił skargę R. A. prowadzącego działalność gospodarczą...

III SA/Kr 954/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-22

wniosku R. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma A R. A. w J o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R. A. prowadzącego działalność...
Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem wydanym w dniu 15 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 954/16, oddalił skargę R. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą...
1   Następne >   +2   4