Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II OSK 3038/15 - Wyrok NSA z 2017-08-31

ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez pozbawione podstawy prawnej ograniczenie zasady wolności działalności gospodarczej...
schroniska do przyjmowania psów jedynie z terenu danej gminy, zdaniem skarżącego kasacyjnie, jest pozbawionym podstawy prawnej, ograniczeniem swobody działalności gospodarczej...

II SA/Wr 501/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

i zakładania przedsiębiorstw, co do zasady odpowiadają i związane są z odmiennymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. Swoboda zakładania przedsiębiorstw dotyczy...
usług na terytoriom RP dotyczy podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w szczególności podmioty...

II SA/Łd 313/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-06

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oddala skargę. a.bł. Pismem z 13 marca 2019 r. Stowarzyszenie A z siedzibą w J. wniosło...
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt., Z akt sprawy wynika, że pismem z dnia 18 stycznia...

II SA/Po 2/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-26

działalności gospodarczej. Czyni to w sposób abstrakcyjny (bez wskazania konkretnego adresata), a więc w sposób typowy do aktu normatywnego. I choć skarżąca na rozprawie wskazała...
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.c.g. i przyznanie kompetencji prawodawczej w tym zakresie radzie gminy, która realizuje ją w formie aktu prawa...

II OSK 152/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

powyższego wyroku Sąd wskazał, że decyzją z dnia (...) lipca 2008 r. Burmistrz B. orzekł o zezwoleniu G. D. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 'Schronisko...
decyzji z dnia (...) lipca 2008 r. obowiązującej do dnia 30 czerwca 2018 r. i zezwalającej G. D. na prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą Schronisko dla bezdomnych...

II SA/Wr 793/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-07

Czeskiej na podstawie ustawodawstwa ww. państwa;, 5. art. 9a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1829 ze zm.) poprzez...
się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 3, art. 9a, art. 9b, art. 11 i art. 75a oraz przepisy rozdziału 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...

II SA/Kr 148/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-18

działalności gospodarczej wskazano, iż uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w odrębnych przepisach, wymieniając przy tym akty...
działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony. Wprowadzenie wyjątku od zasady określonej...

II SA/Wr 474/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-26

wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod nazwą P.A.'CANIS' A. P. Zakrzów 20, 55-200 Oława. Jednocześnie w § 8 ust. 5 Programu wskazano...
jest bowiem przez przedsiębiorcę wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod nazwą P.A. 'CANIS' A. P.. Jak zaznaczono w programie przytulisko...

II OSK 3227/17 - Wyrok NSA z 2018-06-28

o działalności gospodarczej. Jednocześnie argumentował Wojewoda [...], iż w § 8 ust. 5 Programu wskazane zostało, że Gmina [...] planuje utworzyć schronisko dla bezdomnych...
o działalności gospodarczej. Jak zaznaczono w programie, przytulisko to zapewnia bezdomnym zwierzętom utrzymanie w odpowiednich warunkach, właściwe żywienie (w tym gotowane...

II SA/Łd 558/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-13

. Stowarzyszenie podkreśliło też, że zgodnie z art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zezwolenia na działalność gospodarczą...
, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o ochronie zwierząt., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S.wniosło o jej oddalenie...
1   Następne >   +2   +5   11