Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II GSK 22/10 - Wyrok NSA z 2011-01-18

[...] lutego 2009 r., nr [...], w przedmiocie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., I., Sąd I instancji orzekł...
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wystąpił Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B., Dyrektor L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

II GSK 1071/14 - Wyrok NSA z 2015-07-02

przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej., Dyrektor B. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją z [...] listopada 2012 r. ustalił, że M. P...
. był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2011 r., M. P. wniósł...

VII SA/Wa 2015/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-10

obowiązek objęcia J. W. ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 01.01.1999r. do dnia 24.06.2005r., W uzasadnieniu...
decyzji organ stwierdził, że J. W. prowadził działalność gospodarczą pod numerem ewidencyjnym [...], w okresie od dnia 30 grudnia 1989 r. do dnia 24 czerwca 2005 r., tj...

II GSK 755/12 - Wyrok NSA z 2013-09-12

. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej 'K.p.a.'. Organ ustalił, że M. K. z dniem [...] listopada 2008 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej...
zarejestrowanej pod numerem wpisu [...] (zaświadczenie Wójta Gminy L. z dnia [...].10.2008 r. znak: [...] o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Z dniem [...] grudnia...

VII SA/Wa 46/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego J. B. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wystąpił Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział...
zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Uzasadniając swoją decyzję organ odwoławczy wskazał, że z przedstawionych dokumentów wynika, iż J...

VII SA/Wa 876/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-12

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 maja 2006 r., Od decyzji tej wniósł odwołanie G. B., Prezes Narodowego...
pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem organu, należy ustalić przerwy w prowadzonej przez G. B. działalności gospodarczej oraz ich przyczyny - nie każda bowiem przyczyna...

VII SA/Wa 4/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15

[...].06.2007r. do dnia [...].09.2007r. i na dzień [...] września 2007r. nie jest wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej., Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego...
. do nadal., W uzasadnieniu podał, iż z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Prezydenta Miasta K. z dnia [...].03.2006r. wynika...

VII SA/Wa 1578/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące działalność gospodarczą...
ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą, a więc także ubezpieczeniem zdrowotny, jest tożsamy z czasem prowadzenia działalności gospodarczej., Organ...

VII SA/Wa 1394/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

poz. 2135 z późn.zm.) - stwierdził objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym J. M. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od stycznia 1999r. do nadal...
Narodowego Funduszu Zdrowia, z wnioskiem o ustalenie okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...

VII SA/Wa 1008/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie podlegania T. G. obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej., Dyrektor [...] Oddziału...
nie przewidują zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, które miałoby polegać na faktycznym zaprzestaniu prowadzenia tej działalności bez wykreślania wpisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   82