Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol

II SA/Sz 1290/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-22

wskazanych nieruchomościach wycinka prowadzona 'jest na cele ukierunkowane na działalność gospodarczą w postaci prowadzenia na szeroką skalę gospodarstwa agroturystycznego...
o warunkach zabudowy nie przesądza o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej., Dalej Burmistrz Gminy C., przytaczając treść art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16...

II FSK 2407/12 - Wyrok NSA z 2012-12-07

ten okres, a organ podatkowy uważał, że ta część działki winna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości (według stawki jak za grunty związane z działalnością gospodarczą...
na obszarze tzw. strefy ochronnej nie mógł być utożsamiany z niemożnością wykorzystywania gruntu do prowadzenia w ogóle (jakiejkolwiek) działalności gospodarczej ze względów...

II SA/Gd 329/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

, że działalność rolnicza nie jest objęta ustawą o działalności gospodarczej, zatem brak jest przesłanek, aby rolnika indywidualnego wytwarzającego minimalne ilości produktów...
zezwalającej na wycięcie drzew muszą być osoby fizyczne oraz cel stanowiący przyczynę usunięcia drzew nie może być związany z działalnością gospodarczą. W przedmiotowej...

II SA/Po 1095/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-21

prowadzi działalność związaną z działalnością gospodarczą innego podmiotu jednocześnie zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalność wytwórcza...
w zakresie również hodowli zwierząt jest działalnością gospodarczą, do której nie stosuje się jedynie przepisów tej ustawy, a przepisy szczególne w zakresie podatku...

II SA/Kr 762/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-22

poprzez brak ustaleń i wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, w szczególności w przedmiocie nieprowadzenia przez odwołującego działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej., Odwołujący wskazał, iż nie zgadza się z obowiązkiem nałożonym w zaskarżonej decyzji dotyczącym nasadzenia drzew na gruncie należącym do Gminy...

II SA/Łd 683/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-24

przedmiotowych drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest prawidłowa. Jak wskazał organ pierwszej instancji, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska...
118,69 cm oraz 118,69cm, a więc wymagały uzyskania zezwolenia organu gminy na ich usunięcie, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wycięcie drzew...

II OSK 2607/19 - Wyrok NSA z 2020-05-18

doszło do usunięcia (zniszczenia) drzew na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i w związku z tym nie doszło do wyłączenia stosowania przepisów o wymierzeniu...
wykonywania ewentualnej działalności gospodarczej na owej nieruchomości przez inny podmiot, bowiem zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3a u.o.p. to właściciel jest uprawniony...

II SA/Łd 87/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-07

była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i w związku z tym odwołujący się mieli obowiązek wystąpić o zgodę na wycinkę drzew., W odwołaniu od powyższej decyzji E. R...
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej poprzez jego niezastosowanie, przyjmując, iż E. R. oraz T. R. dokonali wycięcia drzew na cele...

II SA/Gd 525/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-08

środowiska rozumie się przedsiębiorców w rozumieniu przepisów - Prawo działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą zaś w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo...
działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101 poz. 1178) jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo...

IV SA/Wa 2866/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

z opłaty za usunięcie drzew. Bez znaczenia pozostaje kwestia nieprowadzenia przez C. R. działalności gospodarczej, ponieważ zabudowa jest przeznaczona na cel gospodarczy...
przyjęcie, że uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów nastąpił w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. C. R. nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   53