Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 756/09 - Wyrok NSA z 2010-03-15

prowadzącym działalność gospodarczą. Stanowisko to jest zasadne, co oznacza, że w sprawie omawiana ustawa nie ma zastosowania, a zatem postępowanie wszczęte na jej podstawie...
podlegało umorzeniu. Ponadto organ stwierdził, że brak jest dowodów, iż skarżący poinformował [...] o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższego faktu...

II SA/Wa 325/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

internetowej się następujące dane osobowe skarżącej: nazwa działalności gospodarczej obejmująca imię i nazwisko, miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy prowadzonej działalności...
przez [...] S.A. wynika, iż skarżąca prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą [...] D. G. w ramach której zawarła umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych...

II SA/Wa 2367/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

i nieistniejącej firmy, podniósł, że zobowiązania związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą uległy przedawnieniu. Wskazał, że jego dane osobowe wraz z długiem zostały...
gospodarczą pod nazwą [...] . Powyższa działalność gospodarcza została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza [...] [...] lutego 2007 r...

II SA/Wa 158/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-28

,, 2. wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą '[...]' zawarł z Bankiem w dniu [...] listopada 2014 r. umowę kredytową...
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nie ma zastosowania wymóg z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego w zakresie informowania ich o zamiarze przetwarzania dotyczących...

II SA/Wa 1349/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-03

, w tym wynikające z art. 33 ustawy, nie przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Ponadto organ stwierdził, że brak jest dowodów, iż skarżący poinformował Spółkę...
o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Za potwierdzenie powyższego faktu nie uznano kopii pisma z dnia [...] sierpnia 2007 r. skierowanego do Spółki...

II SA/Wa 998/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

. [...],[...]) oraz Banku [...] z siedzibą [...] przy ul. [...], dotyczącej przetwarzania danych osobowych C. P. prowadzącego w 2005 r. działalność gospodarczą pod firmą [...], C. P. ul...
. W jej treści wskazał on cyt. 'Skarżący prowadził w okresie aplikowania o kredyt działalność gospodarczą pod firmą [...], C. P. Publicznie dostępne informacje dotyczące...

I OSK 1210/14 - Wyrok NSA z 2015-11-10

marca 1997 r. był klientem P. jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą C. C. P. W roku 2004 umowa z P. została rozwiązana. W dniu 1 marca 2007 r...
we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i w bazie REGON oraz danych identyfikujących wierzytelność, P. przekazał zagranicznej firmie windykacyjnej informacje poufne...

I OSK 1912/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A.C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2016 r. o sygn. akt II SA/Wa 44/16 odrzucające skargę A.C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A.C. na postanowienie Generalnego...

II SA/Wa 599/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-23

udzielanych świadczeń zdrowotnych, datę wpisu do rejestru. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą pod oznaczeniem '[...]' w W. przy ul. [...]. Właściwym organem...
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG...

I OSK 2463/12 - Wyrok NSA z 2014-02-21

, której dane dotyczą., Organ wyjaśnił, że w chwili gdy Spółka zebrała dane osobowe skarżącego, prowadził on działalność wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej...
. Zgodnie natomiast z art. 7a ust. 2 ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), dane osobowe zawarte...
1   Następne >   +2   +5   +10   37