Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II SA/Bd 372/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-21

. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004 r. (M.P. z 2003 r., Nr 50, poz. 782) ustalił dla E. J. prowadzącego działalność gospodarczą...
marca 2001 r., w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej przez Ł. J., działalność gospodarcza pod firmą Zakład [...] była kontynuowana przez E. J., na którym spoczywała...

II SA/Łd 1492/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-05

organizacyjnej i pod tym pojęciem rozumie m.in. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności...
gospodarczej. Z kolei w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wspólnicy spółki cywilnej...

IV SA 517/92 - Wyrok NSA z 1992-07-24

1. Działalność wytwórcza w rolnictwie jest działalnością gospodarczą., 2. Obowiązek ponoszenia opłaty za zanieczyszczenie powietrza dotyczy tylko podmiotów...
działalności gospodarczej, lecz rolną, a taka działalność nie podlega opłatom za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Minister utrzymał...

IV SA/Wa 1430/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-01

szkodowej, RDOŚ orzekł w następujący sposób:, 1) Nałożył na J. R. (dalej 'uczestnik J. R.'), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...], z/s [...], jako na podmiot...
, Uczestnik J. R. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [...]. Jedną z działalności gospodarczych wykazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

II SA/Wr 353/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-02

do definicji legalnej zawartej w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Stosownie do ust. 1...
- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej...

II SA/Gd 173/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-27

, w tym wyrażonego wprost zakazu wykraczania uciążliwości związanej z działalnością gospodarczą poza granice działki. Zdaniem organu, planowana inwestycja nie spełnia...
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Dodatkowo, Wójt wskazał, że planowane przedsięwzięcie jest także niezgodne z zasadami...

II SA/Bd 82/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-15

mieszkaniowa jednorodzinna z niezbędną zabudową gospodarczą i garażową; - przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwa działalność gospodarcza i usługowa w obiekcie podstawowym...
lub w odrębnej zabudowie. W przedmiotowym planie zapisano również, że: dla terenów oznaczonych symbolem 7MN/U obowiązuje 'zakaz działalności gospodarczej, powodującej...

II SA/Wr 213/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-31

poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez zakład - restaurację Z.. W tym dniu skarżąca D.K. prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą Z.. Po kontroli WIOŚ skarżąca...
została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w dniu 7 maja 2015 r. ponownie zgłosiła rozpoczęcie działalności gospodarczej, takiej samej...

OPK 23/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

obiektu, jeżeli jeden ze współwłaścicieli prowadzi działalność gospodarczą, a drugi jest wspólnikiem spółki cywilnej., Przy odpowiedzi przeczącej:, czy opłata za usunięcie...
działalności gospodarczej Urzędu Miasta M. pod (...), zaś Jerzy K. jest właścicielem Biura Handlowego 'JK' - Jerzy K., wpisanego do ewidencji w Urzędzie Miasta w M...

I SA/Kr 1656/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

na omawiane dofinansowanie, wybór inwestycji osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ma racjonalne uzasadnienie. Na podstawie 'Analizy stanu...
we wszystkich budynkach i lokalach przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wykorzystywano ekologiczne źródła ciepła (gaz ziemny lub ciepło z sieci Miejskiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100