Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 3597/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

, że istnieje więź pomiędzy daną działalnością gospodarczą faktycznie powadzoną przez Stronę a nieruchomością podlegającą opodatkowaniu., Po ponownym rozpoznaniu sprawy Prezydent...
współwłasności nieruchomości na rzecz Skarżącego. Zgodnie z zapisem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Strona, jako prowadząca działalność gospodarczą...

I SA/Po 374/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-01

[...] zł,, - budynki związane z działalnością gospodarczą pow. [...] m o pow. [...] m2 na kwotę [...] zł,, - budynki związane z działalnością gospodarczą pon. [...] m...
o pow. [...] m2 na kwotę [...] zł,, - grunty pod działalnością gospodarczą o pow. [...] m na kwotę [...] zł., W uzasadnieniu organ podniósł, że podatnicy...

FPK 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-06

spółdzielni mieszkaniowej są budynkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ oraz czy grunty zabudowane tymi obiektami służą prowadzonej działalności gospodarczej?, podjął następującą uchwałę: Prezydent Miasta...

I SA/Wa 1317/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-16

mieszkaniowy., W związku z powzięciem informacji o prowadzonej od 1 kwietnia 1996 r. przez G.L. działalności gospodarczej na powyższej nieruchomości, zawiadomieniem z 2 września...
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym...

I SA/Wa 482/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-30

. do wykorzystania nieruchomości na cele niemieszkalne, dochodzi już przez sam fakt zarejestrowania w miejscu zamieszkania działalności gospodarczej osoby fizycznej, podczas...
niemieszkalne należy rozumieć faktyczne wykonywanie pod tym adresem działalności gospodarczej i świadczenie usług w celach zarobkowych a nie wyłącznie wykorzystanie adresu w celu...

SA/Po 3095/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-07-21

działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, a w konsekwencji grunty zabudowane...
tymi obiektami nie służą prowadzonej działalności gospodarczej., 2. Przepisy regulujące obowiązki podatkowe muszą być interpretowane ściśle., Jeżeli zatem ustawodawca...

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

Grunt lub budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej albo związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie traci tego charakteru przez fakt czasowego...
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Od tej decyzji Urzędu Skarbowego Aleksander K. wniósł odwołanie, domagając się obniżenia podatku od części...

I OSK 1081/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

mieszkaniowe, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem. W związku zaś z podnoszoną przez stronę argumentacją o faktycznym niewykonywaniu...
na nieruchomości działalności gospodarczej, a to z uwagi na to że wykonuje ją w rzeczywistości w siedzibach swoich klientów, organ zauważał, że na gruncie ustawy z dnia 2...

I OSK 747/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) wynika, że M. W. rozpoczął 19 września 2013 r. wykonywanie działalności gospodarczej przy ul. F. w Warszawie (wydruki...
działalności gospodarczej przez męża - M. W. pod adresem nieruchomości stanowiącej jej własność nie narusza warunków, na podstawie których została udzielona bonifikata...

I SA/Bd 148/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-07

) po zlikwidowanej linii kolejowej, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej, zostały wykazane do opodatkowania podatkiem od nieruchomości stawką...
przewidzianą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółka złożyła deklaracje korygujące podatek od nieruchomości za lata 2018-2021., Wójt Gminy G.-D...
1   Następne >   +2   +5   +10   100