Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol

I SA/Łd 506/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-11

. w kwocie w kwocie 1.463 zł. W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że skarżący jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jego przeważająca działalność gospodarcza...
w 2013 roku była związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. Zgodnie z historią wpisów do CEiDG działalność gospodarcza skarżącego w 2013 r. była zawieszona...

I SA/Łd 72/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

i wykorzystywana na cele mieszkalne duchownego. Część powierzchni tej nieruchomości zostanie przeznaczona i będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej...
, czy w stosunku do tej części nieruchomości, która zostanie przeznaczona i będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie przysługiwało skarżącej...

III FSK 553/22 - Wyrok NSA z 2022-10-04

wyłącznie zajęte na działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Po stronie Lasów Państwowych nie ma w tym przypadku posiadania lasu (gruntu stanowiącego las...
Państwowych w sytuacji, gdy Lasy Państwowe nie prowadzą działalności gospodarczej na tym gruncie, mając ustawowy obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej (która mocą art. 1a...

I SA/Ol 645/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-13

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG - k. 11) zobowiązany prowadzi od '[...]' r. działalność gospodarczą pod firmą A. - W. Ż. z siedzibą...
z 17 września 2019 r. wystąpił o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej do Sądu Rejonowego w '[...]' Wydział Gospodarczy (k. 96-98). W treści wniosku...

I SA/Łd 345/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-08

podano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się organizacją oraz zarządzaniem programami lojalnościowymi. W związku...
i innych wydarzeń, mających na celu reklamę firmy klienta, jego produktów i marek. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy na rzecz Klienta...

I SA/Rz 7/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

prowadzących do Spółki, właściwe dla nich organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej/celno-skarbowej stwierdziły, że prowadzona przez nie działalność gospodarcza miała...
transakcji z 'A' sp. j. okazało się niemożliwe z uwagi na brak kontaktu z podatnikiem. Spółka ta rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 18 lipca 2012 r. oraz zmieniała...

I SA/Łd 812/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-27

. G. (dalej: skarżący) prowadził niezgłoszoną pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wynajmu nieruchomości (lokali) mieszkalnych i użytkowych...
i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Jak stwierdził, podatnik w listopadzie 2014 r. przekroczył kwotę 150.000 zł uprawniającą do korzystania...

I SA/Łd 811/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-27

: skarżący) prowadził niezgłoszoną pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wynajmu nieruchomości (lokali) mieszkalnych i użytkowych...
wynajmu (podnajmu) lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz podmiotów gospodarczych (spółek i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Jak stwierdził, podatnik...

VI SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

(Dz.U. z 2003 r., nr 221, poz. 2193), dalej 'rozporządzenie' dotyczy koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego...
rozporządzenia przewiduje, że w sprawach skarg dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego wpis stały wynosi 5.000 złotych...

I SA/Łd 279/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-25

, które w okresie wcześniejszym nie stwierdziły nieprawidłowości w prowadzeniu działalności gospodarczej z tym samym dostawcą i odbiorcą towaru, przez co doszło do zainicjowania...
gospodarczego charakteru, a jedynie pozorowały taką działalność, to również nabycia usług transportowych i usług dotyczących przygotowania dokumentów WDT wykazane w fakturach...
1   Następne >   +2   +5   7