Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Op 283/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

zarządzanie jej działalnością. Bezsporny jest również fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę z wykorzystaniem mienia powiatu. Nieruchomość usytuowana przy ul...
, że zakaz wyrażony w art. 25b ust. 1 u.s.p. nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego i dozwolone jest prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia...

II SA/Bk 728/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-28

wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1319, dalej w skrócie: 'k.w.'), tj. naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej...
Rady Miejskiej w A. działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Powyższa informacja zainicjowała postępowanie wyjaśniające w sprawie...

III SA/Łd 507/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

mandatu radnego - J. W. R., z powodu naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy W., Z uzasadnienia...
wskazanej powyżej uchwały wynika, że radny J. W. R., według wpisu w CEIDG, prowadzi od 1990 r. działalność gospodarczą pod nazwą R. J. Księgarnia '[...]', Księgarnia...

II SA/Po 879/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego R. K. (dalej również: radny; skarżący)., Rada Gminy w P. w uchwale z dnia [...] listopada 2020 r...
. nr [...] odmówiła 'wygaszenia mandatu radnego R. K. w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia złamania przez radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej...

II SA/Bk 122/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-24

. z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. Uchwała została podjęta...
Miejska wskazała, że w okresie sprawowania mandatu radnego R. H. korzystał z mienia komunalnego gminy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod nazwą H...

II SA/Bk 698/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-12

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której radny uzyskał mandat., Z akt sprawy wynika, że w dniu [...] maja 2021 r. Wojewoda P. otrzymał informację...
o prowadzeniu przez Pana T. D. - radnego Rady Miejskiej w A. działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Powyższa informacja zainicjowała postępowanie...

II SA/Po 603/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-22

w [...] VII kadencji na lata 2014-2018. Z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą wyłącznie...
, które regulują ograniczenia w prowadzeniu określonej działalności gospodarczej przez radnych rad gmin uznano, że w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia prawa skutkującego...

II SA/Po 717/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-08

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu [...] (§ 1)., W uzasadnieniu uchwały przedstawiono następujące okoliczności sprawy., W dniu [...] kwietnia 2021 r...
na okoliczność zbadania sytuacji faktycznej prowadzenia przez radnego S. C. działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu [...], polegającej na świadczeniu...

II SA/Po 878/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-17

; Rada) do udzielenia wyczerpujących informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego K. M. (dalej również: radny; skarżący)., Rada Gminy w P...
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy', o którym mowa w art. 24f ust. 1 u.s.g., Przy piśmie z [...] grudnia 2020 r. Przewodniczący Rady Gminy w P...

II SA/Ke 619/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-17

uzyskał mandat, jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o jakiej mowa w art. 24f u.s.g., E.P. w piśmie z dnia 12 sierpnia 2019 r. oświadczył, że nie otrzymał...
jako przedstawiciela S.P., prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminnego, co także pozostaje w sprzeczności z art. 24f ust. 1 u.s.g., Skargę na powyższą...
1   Następne >   2