Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

III SA/Wr 1205/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-18

w przedsiębiorstwie do [...] lipca 2015 r. informując, że [...] lutego 2015 r. zawiesiła działalność gospodarczą w firmie P.H.U. 'A', a [...] marca 2015 r. wykreśliła tą...
[...] lipca 2015 r., powołując się na nieprowadzenie działalności gospodarczej od dnia [...] marca 2015 r., wniosła o weryfikację i korektę podanego w zawiadomieniu zakresu...

II SA/Łd 448/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-24

, będąca posiadaczem i jednocześnie właścicielem gruntów, usunęła rosnące na nich drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z czego wywiódł...
na wycinkę drzew, oraz przyjęcie, że wycinka drzew nie była przeznaczona na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;, - art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1...

V SA/Wa 1599/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 60 pkt 1-6., Powołany wyżej...
1-6 u.f.p. Jest ona objęta art. 60 pkt 7 u.f.p., W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy ustalić, co należy rozumieć pod pojęciem działalności gospodarczej. Sąd...

II GSK 159/22 - Wyrok NSA z 2022-03-16

prowadzenia działalności gospodarczej poprzez całkowite jej zakazanie., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w R...
prowadzenia działalności gospodarczej, co stoi w sprzeczności z art. 31 ust. 1-3 Konstytucji statuującym zasadę wolności dla każdego człowieka, przy czym ograniczenia tej wolności...

II SA/Op 332/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

przez W. W. - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A z siedzibą w [...] ul. [...], w zakresie przestrzegania wymagań przeciwepidemicznych określonych w ww...
z wystąpieniem na terenie Polski stanu pandemii SARS COV-2, skarżący zmienił profil i przedmiot działalności gospodarczej z dyskoteki na koktajlbar ewentualnie pub. W związku...

II SA/Sz 733/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-24

takich jak ustalenie czy wykonywane przez skarżącego czynności stwierdzone protokołem kontroli nosiły cechy wykonywania działalności gospodarczej, zwłaszcza, że Skarżący...
działalności gospodarczej nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu wykonującego przewóz za popełnione naruszenia., Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału...

III SA/Gd 1043/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-18

z dnia 30 lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej...
w dniu 4 września 2019 r. Wówczas działalność prowadzona przez P. P.zarejestrowana była w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z kodem 96.02.Z...

III SA/Gl 129/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-28

prowadzących działalność gospodarczą pod firmą 'A' L. L., A. S. s.c. w S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary...
stron - wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą pod firmą: 'A' L. L., A. S. s.c. z siedzibą w S. przy ul. [...]. Opisaną usługę przewozu kierujący...

II SA/Bk 1/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-13

decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. (dalej: PPIS) z [...] maja 2021 r. nr [...], którą nałożono na P. L. prowadzącego działalność gospodarczą...
działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny - akt normatywny rangi rozporządzenia nie powinien...

II GSK 157/22 - Wyrok NSA z 2022-03-16

samodzielnie działalności gospodarczej. Odnosząc się do wątpliwości Skarżącego co do zgodności przepisów rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r. z Konstytucją RP, WIS...
, uzasadniającego w drodze ustawy ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Zdaniem WSA, takie ograniczenie jest możliwe z zastosowaniem upoważnień ustawowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100