Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

III SA/Wa 2017/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-30

Nie można zgodzić się z tym, iż z faktu, że działalność usługowa, której przedmiotem jest najem nieruchomości, stanowi działalność gospodarczą, wynika, że podatek...
nieruchomość będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też nie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA...

I SA/Łd 1411/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-30

ewidencji dla przychodów i kosztów działalności statutowej oraz przychodów i kosztów działalności gospodarczej. We zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym za 2003 r. zadeklarowało...
, że skoro podatnik prowadził działalność gospodarczą, to miał obowiązek wyodrębnienia tejże działalności w księgach rachunkowych, w sposób umożliwiający płacenie...

III RN 109/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

Zwolnienie podatkowe jednostki badawczo-rozwojowej nie obejmuje rolniczej działalności gospodarczej nie należącej do jej zadań podstawowych /art. 2 ust. 1 i 2 w związku...
działalność gospodarczą bądź usługową, choćby objętą przedmiotem działania tej jednostki. Nie ulega kwestii, że zwolnienie w podatku odnosi się do jednostek badawczo-rozwojowych...

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

ze statutu jednostki, planu gospodarczo-finansowego i ewidencji działalności gospodarczej oraz niewyjaśnienie istotnych w sprawie okoliczności faktycznych...
Melioracji i Użytków Zielonych F. oraz planu rzeczowo-finansowego gospodarki tego Instytutu i podległego Zakładu B., tudzież prowadzonej działalności gospodarczej. Stosownie...

I SA/Po 799/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-09-24

działalności gospodarczej bądź usługowej', jednak zdaniem organu odwoławczego, podatek rolny jak i leśny nie są podatkami od efektów działalności gospodarczej...
własnych Zakładu - na paszę dla zwierząt /w tym na sprzedaż w celu zakupu komponentów do pasz/. Oprócz tego Zakład prowadzi działalność gospodarczą - przetwórstwo mleka...

I SA/Wr 871/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-24

wyłącznie podmiotów w zakresie ich podstawowej działalności, określonej w art. 1 ust. 1, natomiast jest wyłączone w zakresie innej działalności, w tym gospodarczej bądź...
od działalności gospodarczej, czy usługowej. Dalej wnioskodawca wywodził, że zgodnie z art. 2 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 2 cyt. ustawy zwolnieniu nie podlega...

SA/Bk 1025/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-19

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych; nie jest to podatek od działalności gospodarczej czy usługowej...
, a także podejmować inną działalność gospodarczą bądź usługową na potrzeby kraju i eksportu w zakresie objętym przedmiotem ich działalności. A zatem wyjątek od zasady zwolnienia...

I SA/Łd 815/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-17

gospodarczą. Laboratorium nie prowadziło w księgach rachunkowych odrębnej ewidencji dla przychodów i kosztów działalności statutowej oraz przychodów i kosztów działalności...
od osób prawnych za 2003 r. w kwocie 81.854 zł, stwierdzając, że prowadzenie działalności gospodarczej obligowało go do wyodrębnienia tej działalności w księgach rachunkowych...

II SA/Op 578/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-04

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie przez M. K., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą...
zaskarżonego aktu poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:, W dniu 25 kwietnia 2012 r. M. K., prowadząca działalność gospodarczą [...], złożyła w Opolskim Centrum...

FPS 1/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-29

na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 36 ustawy - prawo celne i wskazując jako przyczynę takiego rozstrzygnięcia fakt, iż Instytut (...) w G. prowadzi działalność gospodarczą...
1   Następne >   2