Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Gl 1426/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-12

faktyczny., Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą w przeważającej części na produkcji różnorodnych tkanin i opakowań. Jest właścicielem ponad [...] m2 powierzchni...
dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z końcem roku 2020 umowa z B została rozwiązana i od 2021 roku powierzchnia użytkowa wszystkich budynków...

III SA/Gl 448/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-28

realizowanej przez GOS,, - stosowania prewspółczynnika obliczonego jako roczny udział rocznego obrotu GOS z działalności gospodarczej w jego rocznym obrocie z działalności...
gospodarczej powiększonym o wartość dotacji otrzymanych przez GOS na sfinansowanie wykonywanej działalności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, - jest nieprawidłowe...

III SA/Wa 516/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-21

i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług...
do natychmiastowego praktycznego zastosowania, może być przez kolejnego badacza wykorzystany do projektu zastosowanego wprost do prowadzenia działalności gospodarczej...

II FSK 2644/10 - Wyrok NSA z 2012-08-01

gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej...
, surowcowych itp.). Ponadto wskazano, że w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, indywidualnie lub w formie spółki osobowej, będzie wchodzić, m.in....

I SA/Ol 149/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-10

, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dokumentacja prowadzona jest w zakresie wymaganym dla pozarolniczej działalności gospodarczej. Transakcje...
realizacji transakcji różnice kursowe jako dodatnie lub ujemne są odpowiednio kwalifikowane i księgowane w księdze prowadzonej dla pozarolniczej działalności gospodarczej...

I SA/Gl 969/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-26

wspólników spółki cywilnej kilku nieruchomości gruntowych, na których prowadzili wspólnie działalność gospodarczą. Nieruchomości te nabyte zostały przez wnioskodawczynię...
jej i drugiego ze wspólników prowadziła do połowy [...] 2009 r. działalność gospodarczą jako osoba fizyczna., We wniosku o interpretację wskazano także, iż wnioskodawczyni...

II FSK 2420/13 - Wyrok NSA z 2015-11-10

administracyjnej działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi, w tym stanowiącymi mienie spółdzielni mieszkaniowych lub nabyte na podstawie...
jej do proporcji wynikającej z porównania powierzchni zajmowanej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do całkowitej...

I SA/Gl 1022/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-25

., znak: [...], w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania...
dotyczącym jej podstawowej działalności nie można jej przypisać prowadzenia działalności gospodarczej. Na poparcie tego twierdzenia Wnioskodawca powołał się na uchwałę NSA...

I SA/Gl 1303/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-05

stawką jak za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej., Przedmiotowa interpretacja została wydana w następującym stanie faktycznym...
działalności gospodarczej), zawiera również powierzchnię wykorzystywaną jako zaplecze biurowo-socjalne dla konserwatorów. Powierzchnia ta jest konieczna do realizacji...

I SA/Bk 1286/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-04

gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową. Działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być prowadzona w szczególności w zakresie...
kulturalnych, edukacyjnych i naukowych,, - świadczenia usług przez pracownie techniczne Teatru., Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100