Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Kr 59/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-05

(Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1037 - dalej jako: rozporządzenie), po rozpatrzeniu odwołania pełnomocnika S.D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] - r...
2016 r. wniósł pełnomocnik S.D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] - r. pr. P.W. , zarzucając naruszenie przepisów:, I. art. 73 ust. 2 u.o.p. w zw. z art...

II SA/Rz 459/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

2012 r. nr [...] (znak: [...] [...]) i nr [...] (znak: [...] [...]) skierowanymi odpowiednio do M. C. - prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s.c. Zakład...
[...] K. i M. C., [...] [...] oraz do K. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s.c. Zakład [...] K. i M. C., [...] [...], Powiatowy Lekarz Weterynarii...

II SA/Rz 399/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi K. C. prowadzącego działalność gospodarczą...
zakładu -skargę oddala- Przedmiotem skargi K. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s.c. Zakład [...] jest decyzja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii...

II SA/Rz 303/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-10

rozstrzygniecie organ I instancji podniósł, że w [...] działają dwa podmioty:, 1. AN prowadząca działalność gospodarczą pod firmą [...] w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego...
w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;, 2. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt [...]., Ustalono, że w ramach prowadzonej działalności w zakresie przewozu...

II SA/Lu 400/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-09

w [...], a w szczególności w punkcie sprzedaży jaj Hala [...]. Punkt ten prowadzony jest przez K. W., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [...]. Przedmiotowa działalność...
, że jak wynika z wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej K. W., prowadzi działalność pod firmą...

II OSK 1107/15 - Wyrok NSA z 2017-01-25

kasacyjnej K. C. i M. C. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s. c. Zakład Mleczarski od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17...
grudnia 2014 r. sygn. akt II SA/Rz 865/13 w sprawie ze skargi K. C. i M. C. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s. c. Zakład Mleczarski na decyzję...

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

do dnia 30 czerwca 2011 r. Nadto podał, że z uwagi na trudności ekonomiczne w prowadzonej działalności gospodarczej Spółka sprzedała dwie działki budowlane położone...
organu, z przedstawionych przez Spółkę dokumentów jasno wynika, że prowadzi ona w sposób płynny działalność gospodarczą, co potwierdza dodatni bilans Spółki za okres...

II SA/Op 427/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-20

r., nr [...], nakazał P. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą 'A', usunięcie niezgodności z wymogami weterynaryjnymi, polegających na braku zgłoszenia...
i uznanie, że jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa skupu świń jest ich posiadaczem, a co w rezultacie zobowiązuje go do prowadzenia...

II OSK 175/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Weterynarii w Szczecinku, iż w dniu 5 października 2011 r., dokonała zmiany klasyfikacji zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, deklarując, iż zajmuje...
, W związku ze zmianą przez stronę klasyfikacji zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zwrócono się do Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie...

IV SA/Wa 1164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Weterynarii na rzecz skarżącego K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU '[...]' kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów...
po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU 'K.' K. L. od decyzji Granicznego Lekarza Weterynarii w G...
1   Następne >   +2   +5   +10   15